با تقلید استقلال آرزوست

Dari Radio 2 views
استقلال در گرو خروج از غرب‌زدگی‌ :امام خمینی(ره): تا این ملت از این غربزدگی بیرون نیاید استقلال پیدا نمی‌کند :تا این نویسنده‌های ما، نویسندگان ما، همه حرفهایشان غربی است، این را دست از آن برندارند، امید نداشته باشند که ملتشان مستقل بشود

Add Comments