فضاحت صهیونیستها در آشکارا حرف زدن از ترور یک دانشمند

Dari Radio 2 views
صهیونیستها بی شرمانه سخن از ترور یک دانشمند برجسته ای هسته ای ایران م یزند . دانشمندی که سالها مثل سایه دنبالش بودند

Add Comments