زیبایی ، خلاقیت و مهندسی در اتوبان چین و پاکستان

Dari Radio 33 views
زیبایی ، خلاقیت و مهندسی در اتوبان چین و پاکستان . اتوبانی که ۸۸۰ کیلومتر طول باهزینه ای بالغ بر ۶۵ ملیارد دالر و در مدت ۳۶ ماه ساخته شد

Add Comments