سیمای واقعی غرب وحشی

Dari Radio 1 views
هزار نفر از رهبران گروه‌هایی که در قرن نوزدهم در برابر استعمار فرانسه در کشورهایشان به پا خواستند توسط نیروهای فرانسوی سر بریده شدند و سرهایشان به فرانسه ارسال شد. هنوز هم کلکسیون این جمجمه‌ها در یکی از موزه‌های #فرانسه نگهداری می‌شود. فرانسه بربریت با این عقبه و شرح حال دم از حقوق بشر م یزند و در حمایت از اعدام یک مفسد بیانیه می دهد

Add Comments