پیش بینی سردار سلیمانی از شکل گیری یک فرقه مذهبی

Dari Radio 4 views
پیش بینی سردار سلیمانی از شکل گیری یک فرقه مذهبی نزدیک به یکی از کشورها قبل از پیدایش داعش و مطرح کردن آن با رهبر انقلاب

Add Comments