رهبر انقلاب : پرستار فرشته رحمت بیمار است هم با جسم بیمار سروکار دارد هم با روح بیمار

Dari Radio 2 views
توصیف رهبر انقلاب از پرستاران: پرستار فرشته رحمت بیمار است هم با جسم بیمار سروکار دارد هم با روح بیمار در مورد جسم بیمار پرستار در واقع شریک پزشک است / در مورد ارتباط با روح مریض پرستار غم گسار و نوازشگر و آرامش بخش مریض است

Add Comments