التماس آمریکایی ها به سردار سلیمانی در آمریکا

Dari Radio 1 views
التماس های آمریکایی به سردار سلیمانی برای خروج از عراق با تلفات کمتر از زبان محمدعلی نجاح تحلیلگر و کارشناس عراقی

Add Comments