İroni Yolə Rəhbəri məhzərədə İmom Huseyn(ə)-i Tasua şəvi mərosimi bərpo bey.

taleshi radio 1 views
İmom Xomeyni nomo bıə Huseyniyədə, İroni Yolə Rəhbəri məhzərədə İmom Huseyn(ə)-i Tasua şəvi mərosim bərpo bıə.

Bə İroni Yolə Rəhbəri dəftəri məlumatərosnə mərkəzi raporti əsos, ım mərosimədə, Huccətul İslam vəlmuslemin Ali ıştə nıtğədə, Xıdo dini xalısonə komək kardey, əlovə bə əğıl iyən dıli vositə zıney, bə əhle Beyt(ə)-i duston mıhəbbət iyən zıney və çəvon dışmənonku beroət kardey zıneydə və votışe: ımruj, zalımon iyən dınyo tağut mığobilədə muğavimət və islamiyə ictimaədə çəvon jimoni metod və mədəniyəti nıfuziku vəy qətey, Əhle Beyt(ə)-i deşmənonku nifrət və diyəro mandey nımonəonku qıləyni bə hisob omeydə.

Həmçınin ım mərosimədə, Ağaye Mehdi Rəsuli rozə iyən mədduhi handəşe.

İmom Xomeyni nomo bıə Huseyniyədə 6 şəvi mıddətədə, yəni Hicri Ğəməri 1444 minnə sori məhərrəmə manqi 7 minnə şəviku tosə 12 minnə şəv, Həzrəte Əbaəbdullahel Huseyn(ə)-i şəhodətə əyyomi əzo mərosim bərpo bəbe.

İmom Husein(ə) dınyo şiəyon 3minnə İmome ki Hicri Ğəməri 61 minnə sori Məhərrəmə manqi 10 minnə rujədə, Kərbəloədə şəhid bıə, və Kərbəloədə deştə mislış nıbıə fidokorəti vositə, bə həmmə dınyo ozodəti və izzəti dərs umutəşe.

Add Comments