Ləbbəykə ya Huseyn(ə) ...

taleshi radio 1 views
Səlom bıbu bə tı ey təşiyanə ləb, bə tı ey şəhidon əğə.

Həzrət imom Huseyn(ə) kərbəlo ğiyomi barədə iyən Məkkəku bə Kərbəlo tərəf hərəkət karde roədə desbə şəhodəti zəmon oşkoə votəş be: ım hərəkətiku məğsəd bə islami zidd bıə Yəzid hukuməti rısvo, əmre be məruf və nəhye əz munkəri bəji iyən zılm və sitəmkoron vədə muğavimət karde be ta islame nabe Muhəmmədi(s) hifz və oqətə bıbu.

Im qıləy məmuriyət be ki mıtəalə Xıdo bə Həzrət imom Huseyn(ə) doəş be ki əHəzrət həm ım məmuriyəti icra karde xoto Aşura zuhrə vaxti nımoji bəpeştə dıştə bəfodorə əshabi Yəzidion ləşkəri vositə şəhid bin.

İron İslam Respublika Tolışi Rədio Həzrət imom Huseyn(ə) şəhodəti sorəqardışi bə həmmə mıslmonon, dınyoədə ozodtələbon, məxsusən bə həmzıvonə Tolışon səbəsəloməti dodə.

Add Comments