Monopoliston idəvədə ərzağı ğıyməton boho kardedən

taleshi radio 33 views
Nəvuzə idi ərəfədə çe Azərbaycanə Respublika vıjoronədə ərzağı ğıyməton həmişə boho kardedən

Imsorən jıqo vəziyyət təkrar bedə. “Sputnik Azərbaycan” sayti bə ım problemi dair Milli Məclisi iclasədə deputat Əli Mənsimli tənğidi fikron barədə nıvıştəşe. Deputati votəşe ki, “çoko ki, benzini ğıymət tikəvone ros bıe, monopoliston dərinsaat har ruj bino kardışone ğıyməton boho karde. Hiç nıbo əvon Nəvuzə idəvədə bəpe ım beinsofəti kardəşonnıbe, bə əhali imkan doəşonbe ki, ım əzizə idi ıştə ailədə firəvon dəvunie imkanədə bıbon. Dınyoədə idi ərəfədə taciron ğıyməton saru eğandedən, de vey məhsul həvate roy veyən ğəzənc kardedən. Çəməku isə əksinəy. Əmə bəpe dınyo təcrubə tətbiğ bıkəmon. Bımi ro iğtisadi azadion hevuj karde, bə monopolizmi orəx doe lozime.”

“Reportyor.info” saytən bə ım problemi pexəvedə. Çey muxbiri paytaxti marketonədə muşahidə bardəşe. Məlum bıə ki, həmə ərzağə məhsulon ğıymət boho kardəşone. İğtisadiyyat Vəzarəti tono Antiinhisarə Xidmət bı məsələ umjən bedəni, çe “Azərsun” holdinqiku ki, məmləkəti daxili vıjorədə əsasə monopoliste, hiç qıley hesabat parsedəni. Im holdinqən ərzaği ğıyməton boho karde səbəbon barədə bə cəmiyyəti izahat dodəni. Sayti muxbir ım vəziyyəti bə Prezidenti əleyh sabotaj hisob kardəşe.

İğtişunas ekspert Nemət Əliyev ım bohoçiətiədə həmən Kemruqə Komitə qınokar zınedə. Əv votedə ki, ponə sori bə məmləkət idxal bıə məhsulon bə pionə sori nisbətədə 3 milyard dollar kam bıə. Əmo Kemruqə Komitə dəvardə sori qırd kardə dayəki, yəni verqi məbləğ 1milyard 100 milyon mənot vey bıə. Im məbləğ,  kemruqə rusumi 43% ziyod karde sayədə bə dast vardəşe. Çimi nəticən əv bedə ki, məhsuli bə keşvər idxal kardə muəssison həmonə rusumi bə məhsulon ğıyməti daxil kardedən. Imən keşvəri vıjorədə bə həmonə məhsulon boho bıe  səbəb bedə.  Parlamenti uzv, milləti vəkil Əli Mənsimliən yəğin ki, devləti jıqo dayəkə siyasətiku xəbəş heste, çok əbi ki, ıştə tənğidi iqlə bə monopoliston ne, həmən bə devləti əlağədar orğanon, məsələn, bə Kemruqə Komitə  tərəfən bıvğando.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

 

Add Comments