Sər Vəziri bə ğıyməton ros bıe ıştə munasibət votışe

taleshi radio 34 views
Azərbaycanə Respublika Sər Vəzir Əli Əsədovi dəvardə sori Vəziron Kabineti fəaliyyəti həxədə bə Milli Məclisi hesabat doəşe

Bə “Sputnik Azərbaycan” sayti doə xəbə əsasən, ey həmən orəxnə vaxton keşvəri vıjoronədə ğıyməton boho bıe dair votəşe ki, “ım məsələ daim çe hokuməti nəzarəti jitonoy. Antiinhisar və bə İstehlakə Vıjori Nəzarətə Devlətə Xidmət har ruj de ım problemi əlağədar monitorinq bardedə. Əmo çəməku jidasti nıbə məsələonən hestin. Ə məmləkətono ki, bə Azərbaycan məhsul idxal bedə, əyoən ğıyməton boho bedən, ımən bə çəmə daxili vıjoron ğıyməti ros bıe səbəb bedə. Kali odəmon jıqo bohoçiəti səbəbi sutemoni ğıyməti ziyod beədə vindedən. Təbii ki, çimiən təsirış heste, əmo bə nəzər se lozime ki, bo ğıyməton ros nıbe ro hokuməti kafi ğədər subsidiyaş doə.

Deputat Vahid Əhmədovi isə votəşe ki, ımsornə ğıyməton boho be səbəb əsasən subyektive. Imən çəvədə ibarəte ki, vıjorədə inhisar və monopoliya hokumranəti kardedə. Çimi vəy se ro parlament bəpe Rəğabətə Məcəllə ğəbul bıkardo. Əmə çand sorone ki, ımi təklif kardedəmon, əmo hokumət bı koədə təşəbbus nişon dodəni.

“Teref.az” saytən  Sər Vəziri xarici ğıyməton bə respublika daxili vıjori ğıyməton təsiri barədə votə fikri nəzərən, iqlə banani Azərbaycanədə bıə ğıymət de hamsuə devləton muğayisə kardəşe. Məlum bıə ki, ım məhsul Rusiyadə de mənoti hisobi bə 1mənot 87 kopik, İron və Belorusiyadə bə 1 mənot 95 kopik, Qurcistonədə 1 mənot 97 kopik, Ermənistonədə 2 mənot 12 kopik, Turkiyədə 2 mənot 26 kopik, Ğəzəxıstonədə 2 mənot 34 kopik, Azərbaycanədə isə çəvon həməysə boho, bə 2 mənot 40 kopike.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments