Bə Sosialə Huğuğon dair Avropa Komitə Boku hokuməti bəştə ehdədarion əməl nıkarde votışe

taleshi radio 31 views
Bə Sosialə Huğuğon dair Avropa Komitə ıştə 2020-minə sori hesabat elan kardəşe. Bı sənədədə 33 qılə keşvər əhatə bedə

Həmonə keşvəron arədə Azərbaycanə Respublika nomən heste, iyo çe Boku hokuməti 2015-2019-minə soron fəaliyyət əhatə bedə. Komitə bı sənədədə ğeyd kardəşe ki, Azərbaycani hokuməti məmləkətədə bardə sosialə siyasət bə Sosialə Xartiya 5 qılə muddəa zidd bıə, bə 1 qlıə muddəa aid, yəni şəhrıvandon de koy təmin karde həxədə Boku hokuməti bəvon kafi ğədər məlumat doəş ni. Bə Komitə lazımi məlumaton nıdoeən, hejo bəştə səpe peqətə ehdədarion icra nıkarde məna dodə. Komitə həmən ğeyd kardəşe ki, Respublikadə zəhmərkeşon çe diskriminasiyaku mudafiə kardə ğanun tosə ısət ğəbul kardəşon ni. Jenon de merdon arədə qender ğeyri-bərobərəti fakton hələən mevcudin, bə eyni koy qorə bə jenon çe merdonsə kam məvacib dodən.

Amerika Devlətə Departamentiən dəvardə sori bə bəşəri huğuğon vəziyyəti dair hesabatədə Əliyev hokuməti bardə daxili siyasət bə sərt tənğidi hədəf bıə. Çe hokuməti ğeyri-ğanuniə həbson, işqəncəon, saysə vey siyasiə məhbuson mevcudiyyət , zindononədə dəvon ğeyri-insonə rəftor, həmən bə jıqo hərəkəton məruz mandə xeyli siyasiə fəalon nomon bı sənədədə nişon doə bıə. Sənədədə bə Tərtər qarnizoni hərbiəvonon qətə divoni faktonən vırə doəşone. Həmən bənə jurnaliston de bıhtonə maddəon bə zindon dənoe,  bə sayton blok noe, hokumətədə sisteminə korrupsiya əməlon mevcud bıe, bə siyasiə fəalon hərəkəti məhdidiyyət noe və həniən xeyli co neqativə fakton ğeyd bıən.

Departamenti ımən məxsusi ğeyd kardəşe ki, Boku hokumət  bə şəhrıvandon huğuğon ğəsd kardə məmuron munasibətədə ğəti tədbir vindedəni, ım curə becəzoəti məmuron arədə bo jıqo hərəkəton ayəndə vaxtonədə təkrar bıe çokə qirəvə bə əməl vardedə.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments