İcbari tibbi sığorta tətbiğ bino be

taleshi radio 12 views
Xeyli vaxt be ki, Azərbaycanə Respublikadə icbari tibbi sığorta tətbiğ karde barədə muzakirəon şedəbin

Jıqo ğanun hələ dee Heydər Əliyevi prezidentəti vaxtədə - 1999- minə sori oktyabrə manqədə ğəbul kardəşon be. 8 sori bədiqə - 2007-minə sori İlham Əliyev ım ğanuni bə jimon dəvunie ro “Bə İcbari Tibbi Sığorta dair Devlətə Aqentiyyət “ onoe barədə fərmon doşe. Əmo ım fərmoni və devlətə təsisatiən bə əhali tibbi xidməti sivil ğaydədə təşkili komək nıkardışe. 2016-minə sori noyabrədə Prezidenti  tibbi sığorta bənə pilot layihə Minqəçqvir və Ağdaş rayononədə tətbiğ karde həxədə fərmon doşe. 2020-minə sori apreliku Respublika Vəziron Kabineti ğəror doşe ki, keşvəri həmə əraziədə de 3 mərhələ tibbi sığorta tətbiğ bıbo. İminə mərhələdə ım tədbir Naxçıvanı Muxtarə Respublika ərazi və Azərbaycanə Respublika 23 rayon əhatə kardışe, dıminə mərhələdə 2021-minə sori yanvari 1-minə rujiku keşvəri 36 qılə şəhər və rayonədə jıqo tibbi xidmət təşkil be. Isət aprelə manqi 1-ku Boku, Sumqayıt ,  Abşeron rayoni əhaliən ım xidməti imkanonku istifadə karde qirəvədə bəben. Bə ım curə tibbi xidməti paket 2 həzo 5 sa 50 nomədə mualicə nevon daxile. Im xidmətonku istifadə karde ro, şəhrıvand bəpe sıftə boştə qıley ailə doktor bıvıjno. Ehtiyac bə əməl omeədə əv bə həmonə doktori muraciət kardənin, həmonə doktorən ey bə lazımi tibbi muəssisə bo mualicə ro vığandənine.

“Sputnik Azərbaycan” sayti həmkaron apreli 1-minə ruji Respublika Klinik Mərizxonədə bıən. Əyo İcbari tibbi sığorta doə imkanonku əhali çı curə istifadə karde muşahidə kardəşone. Bə İcbari Tibbi Sığorta dair Devlətə Aqentiyyəti həmkar Azər İsmayılovi bə muxbiri məlumat doəşe ki, əvon ım xidməti təşkil karde ro Boku, Sumğayit və Abşeroni həmə tibbi muəssisəon bə komruterə sistem umjən kardəşone, bəvon muraciət kardə pasienton de bə komputerə baza daxil karde roy bəvon barzə səviyyədə tibbi xidmət nişon doe təmin bəkarden. Pasient Nemət Ğasımovi bə muxbiri parsi cəvobədə mevcud vəziyyətiku rozi mande votəşe, ğeyd kardəşe ki, xeyli çoke ki, Respublikadə jıqo sivil və mədəni , barzə səviyyəninə tibbiə xidmət, diən bıbo, nəhayət tətbiğ kardışone. Tibbi personalən bə pasienton xeyli mehribanə munasibət nişon dodə.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments