Çe Azərbaycanə Respublika iğtisadi inkişafi perspektivon

taleshi radio 24 views
Prezident Əliyevi tosə 2030-minə sori məmləkəti iğtisadi inkişafi 10 sornə perspektivə istiğaməton həxədə proqram təsdiğ kardəşe

“Azadlıq.info” sayti ım sənədi barədə “Azadi radio” bardə təhlil bəştə əhandon nəzə rosniəşe. Məlume ki, 2012-minə sori Boku hokməti tosə 2020-minə sori inkişafi muəyyən kardə jıqo qıley proqramşən ğəbul kardəbe. Isət məlum bedə ki, həmonə proqrami məğsəd və hədəfon ki, nəzərədə qətəşon bıe, bə çəvon  hiç qıley rəse mumkun bıə ni. Məsələn, 2012-minə sori proqramədə hokuməti Umum Daxili Məhsuli (UDM) odəməsə bə 13 həzo dollari rosnie nəzərədə qətəşbe. Bı dəvardə 8 sorədə UDM nəinki ziyod nıbe, əksinə həniən saru eqınie. Əqər 2012-minə sori ım rəğəm 6 həzo 500 dollar bebu, 2019-minə sori, yəni tosə pandemiya bino bıə vaxti , bə 4 həzo 850 dollar eqınie. Pandemiya sorədə isə tikiən tənəzzul kardışe , bə 4 həzo 270 dollar dəqınie.

Ğeyri-natə sektorədə ixraci həcm bəpe odəməsə bə 1 həzo dollari bərəsi, əmo 2019-minə sori ım nışonkarə rəğəm 5 kərə kam, cəmi 200 dollar təşkil kardəşe, De pandemiya əlağədar həniən saru eqıniə, 185 dollar bıə. Dəvardə sori Respublika ixracati 86%-isən vey nat-ğaz məhsulono ibarət bıə ki, ımən bo bənə Azərbaycani həvosat , təbii imkan və sərvəton malik qıley keşvəri xəcolət vardə rəğəme.

2020-minə sori minimum məvacib bəpe bə miyonə məvacibi 60 %-i bərəsi. Əmo bımiən nail be mumkun bıə ni. Çunki, bə hokuməti elan kardə nışonkaron əsasən dəvardə sori məmləkətədə miyonə məvacib 704 mənotbə. Isət de həmonə hisobi minimum məvacib bəpe 420 mənot bəbi, əmo cəmi 250 mənote.

Bə 2012-minə sori proqrami yekun nəticəon də kardeədə, oşko bedə ki, Əliyevi hokuməti  tosə 2030-minə sori bə cəmiyyəti edəştə ım sənədi ağibətən bo sodə xalği jı çi vəd kardedəni. Çunki dəvardə 8 sorədə ım hokuməti kom keyfiyyətədə ko kardəşebu, həmonə siyasəti jəqoən dəvon kardedə. 8 sornə iğtisadi tənəzzuliku nəticə benıkardə, ıştə həmonə besərıştə siyasəti dəvom kardə  hokuməti vəomə 10 sornə perspektivədə bə jıqo qıley inkişafi nail be bovə karde mumkun bedəni.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments