Az.R zindononədə vəziyyət bərbode

taleshi radio 14 views
Bə Siyasi Məhbuson dair Monitorinqə Mərkəzi Azərbaycanə Respublika zindononədə məhbuson jimonə şəraiti barədə ıştə hesabat pevolo kardəşe

Çe “Azadlıq.info” bi barədə doə məlumatədə votə bedə ki, Respublika zindonxonəon bə muasirə standarton cəvob dodənin, əyo məhbuson miğdar həddo ziyode. Bə məhbuson işqəncə doe hələən dəvomış heste. Zindonxonə binaon 70 – 100 sor bə nav inşa kardəbə ki, ımonən bə Avropa standarton cəvob dodənin. Bə i qılə barak 300-350, hətto 500 nəfər məhbus dəğandedən. Əyo kafi miğdarədə tualet bə duşə çəşməon nin. Bə sirayətkardə mərəzon – hepatit C , sil, sifilisə noxəşion mubtəlo bıə məhbuson çe diqər məhbusonku təcrid kardedənin. De siyasiə məhbuson ğərəzinə və beysurə rəftor dəvom kardedə. Bənə Tale Bağırzadə, Abbas Huseynovi, Cabbar Cabbarovi məhbuson bə işğəncon məruz mandedən, İslamə Partiya sədr Mevsum Səmədov bə karserşon dənoə. Çe Avropa Şura hesabatədə ım problemon de namə zıvoni təsvir bıə, hərçənd ki, vəziyyət jəqo təsvirisə xeyli qıvonine. Ədilyyə Vəzarəti Penitensiarə Xidmət jıqo neqativə fakton dəparçınie əvəzi, daima əvoni de təkzib karde məşğule.

Məhbuson arədə marde hadison miğdar 2019-minə sori 93 kəs bıə. Imən Avropa məmləkəton arədə bə har 10 həzo məhbusi nisbətədə xeyli barzə rəğəme. Avropadə bə 1 qılə məhbusi har ruj de miyonə hisobi 64 avro, Azərbaycanədə isə cəmi 8 avro vəsait xarc bedə.

İslami Partiya sədr Mevsum Səmədov 10 sore ki, zindonədəy. Əliyev hokuməti ım partiya sədri əvəz Hacı İlhamşən ponə fevralə manqi 29-ədə de bıhtonə maddə bə zindon dənoəşe. Əvən de dırozmuddətinə zindonə cəzo təhdid bedə. “Maide.az” sayt de ım koy əlağədar xəbə dodə ki, Təbriz şəhəri xotomandə İmom cumə Seyid Məhəmmədəli Ali Haşim`i bə Boku hokuməti Hacı İlhami və həniən co islamiə məhbuson azad karde ro muraciət kardəşe. Ərdəbil əyaləti İslamə Təbliğati Sər İdarə, alim və dini xadimon, mədəni, ictimai təşkilaton, həmən Ğom islamə dini mərkəzi çe Azərbaycanə Respublikaku təhsil sə tələbonən bı məzmunədə muraciət bə Əliyev hokuməti vığandəşone.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.   

Add Comments