Ostoroədə bekorəti, Likədə zəminə dave

taleshi radio 28 views
Diə məkəmon ki, Boku hokumət Respublikadə bekorəti səviyyə cəmi 5% ğeyd kardedə, bə məmləkəti real jimoni nəzər səğandeədə, vində vedə ki, əyaliəti əhali yolə ğism bekorəti səbəbiku ıştə quzəroni təşkil karde imkaniku məhrumin

Meydan TV Ostoro şəhəri əji Fəridə İbayevaku çey jimoni barədə xəbə səşe. Ey bə muxbiri votəşe ki, 78 sinnış heste. Sori 12 manq şəhəri mərkəzi vıjori kəybə vədə de hırdə ticarəti məşğule. Çey zoə Ğadir Cəfərov 50 sinnədəy, ali təhsil hestışe. Bekorəti, hiç vırəku məvacib se imkan nıbe, həmən kə nıbe səbəbiku tosə ısət ailəxıvand bıe zınedəni. Ən adi fəhlə ko kardeyən rozie, bə Respublika həmə penə təşkilaton muraciət kardəşe, çimi hiç qıley foydəş bıə ni. Bey hiç bə bekarəti qorə muavinətən dodənin. Şəhərıj bıe səbəbiku bəvon bənə divojon baxşə zəminən doəşon ni ki, de kali kaşte koy ıştə quzəroni təmin karde bızınon.

İjən həmonə Meydan TV , bı səfə Liki şəhrestoni Peştətuk diy əjion baxşə zəminon cı çur çe ərbobə odəmon tərəfo qətm bıe həxədə bə içtimaiyyəti məlumat doəşe. Diy sakin Eldost Əğəverdiyevi bo muxbiri qəp jəşe ki, 1997-98-minə soronədə çəvon diədə sovxoz ləğv kardışone, çey zəminon divojon arədə baxş kardışone. Həmonə vaxtiku har kəs ıştə baxşə zəminədə de kaşte-ko, heyvonon perosnie roy ıştə əmrəməli dəvunidəbin. 2009-minə sori Peştətuk diy əraziədə “Cənub” nominə İstirahətə Mərənqo inşa kardeədə divojon xeyli şo bin ki, tojə koə vırəon oj bəbe, çand qılə xeyzon bə nuni bərəse. Çe Devlətə Vişə fondi zəmino 1,3 (i tam dadə se) hektar bey bə icarə doşone. Isət həmonə İstirahətə Mərənqo, divojon 1 hektar baxşə zəmin qətm kardəşe. Əlavən de aqroboğ eğande vonə 5 hektar zəmin çe divojon dasto səşone. Quya məvotbən ım zəminon dee hələ Şura hokuməti vaxtonədə çe  Vişə Fondi zəminoninbən. Apreli 11-minə ruji Peştətuk diy əjiono 32 nəfər numayəndə  Boku Prezidenti Adminstrasiya bina vədə aksiya dəvunişone. Ekoloqiya və Təbii Sərvəton vəzarətiku bə muxbiri parsi cəvobədə votəşone ki, əvon ım məsələ tədğiğ kardedən, bə ğanuni müvafiğ ğəror bədon. Liki rayoni İcra Hakimiyyətiku de ım mışğıli əlağədar bə Meydan TV cəvob doəşon ni.

İbrimi Zahirəddin. Ce Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.  

Add Comments