Az.R-ədə əhali maddi vəziyyət ənədurumə holədəy

taleshi radio 27 views
Mayə manqi 7-minə ruji Boku sakinono i qrup şəhəri mərkəzədə etirazə aksiya dəvunie piəşe. Əvon bə jurnaliston votəşone ki, maddi vəziyyətşon xeyli bevəce. Cunki bekorəti səbəbiku bə çəvon ailə hiç qıley mədaxil omedəni. Polison bəvon qırdbe imkan doəşon ni. Meydan TV xəbə doəşe ki, əvon etirazkaronədə 20 kəs dastqir kardəşone, bardəşone bə polisxonə

Manqi 6-7 minə rujonədən Binəqədi rayoni Təcili Tibbi Koməki həmkaron bənə etirazə tədbiri bə tibbi koməkə zanqon cəvob doeku imtina kardəşone, bə səbəb ki, 3 manqe bə korona noxəşinon xidməti qorə nəzərədə qətə bıə əlavə məvacibi bəvon dodənin. Də vonə ki, quya budcədə pul ni.

Keşvərədə əhali jıqo sosialə ehtiyaci qirdabədə mande həxədə kifayət ğədər fakton hestin. Imən çe Əliyev hokuməti bardə kolhındə iğtisadi siyasəti nəticəy. Hokumət bo əhali məşğuliyyəti təmin karde ro məmləkəti daxilədə istehsalə muəssison oj karde əvəzi, bə xariciə devləton iğtisadiyyati sərmayə noə siyasəti de əzmi dəvom kardedə. İğtisadşunas Revşən Ağayev nıvıştedə ki, orəxnə 2 sorədə çe Respublikaku bə xariciə devləton 3,9 milyard dollar investisiya noəşone. Respublika Hisobkardə Palata bə oşko bekardəşe ki,  2020-minə sori 7 qılə banki tərəfo 1 milyard 100 milyon dollar vəsait de ğeyri-ğanuniə roy çe məmləkətobə xaric ovoştıniəşone. Devləti xarici ğarzon miğdarən de vusəti ziyod bedə. 2014-minə sori ım rəğəm 4 milyard 700 milyon dollariku 2020-minə sori bə 9 milyard dollar rəsə, ımən Umum Daxili Məhsuli 20%-i ğədərədəy.  “Moody`s” reytinğə aqentiyyəti fikir isə jıqoe ki, Boku hokumət ım rəğəmi kam nişon dodə, realədə çe devləti ğarz bə 16 milyard dollari neze və çe UDM –i  33%-i təşkil kardedə.

Bə Az.R məxsus “Silk Way West AirLines” şirkəti de “Boeing”i muğavilə dəbastəşe ki, çeyku 5 qılə bokırniə həvopeyma bəhırie. Bımi ro bey 1 milyard  700 milyon dollar avjor bəkarde.

Çand manq çimi bə navən İlham Əliyevi çe “Boeing”iku bə 500 milyon dollar qıley prezidentə həvopeyma hıriəşbe. Əmo çey rəhbərəti kardə devləti budcədə bo sosialə muavinəton avjor karde ro pul peydo bedəni.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

 

Add Comments