Az.R-ədə ovi problemi həll nıbe səbəb çiçe?

taleshi radio 29 views
Çand sorone ki, Az.R əhali de ovi təchizatədə problem heste. Əvəsor omə- , hışki-həvo bino bıəcəğin keşvəri divojə məntəğəonədə əhali bo peşome, bə kaşte-koə beməyon, bə mol-mələ doe ro ov peydo karde bə mışğıl eqınedə

Boku hokumət bı çandə soron ım problemi həll karde ro xeyli proqram layihəon onoəşe , budcə pulon xarc kardəşe, əmo ım problem ım sorən aktuale, Respublika Mass-mediadə bımi dair vaxtbəmiyon materialon dərc bedə. Hacığabul rayoni Dıminə Uduli diy əjion bə Meydan TV ıştə dard qəp jəşone ki, Pirsaat ru hışk bıe səbəbiku ıştə boğ-bostonon de ovi təchiz karde imkaniku məhrumin. Əvon votedən ki, hamsuə dion – Pirsaat, Rəncbər, Nəvahi, Atbulaği sakinonən ki, 12 həzo cəmiyyəti əhatə kardedə, ım mışğıliku əziyyət kəşedən

Bənə bımi problem çe Aran zona İmişli, Kurdəmir, Beyləğan, Sabirabad, Saatli rayoni dionədən heste. Qaynar.info nıvıştedə ki, Natəçolə rayoni 15 qılə diy sakinonən ovi nıbeku əziyyət kəşedən. Kurə ruədə ovi səviyyə saru eqınie səbəb bedə ki, Kasipi dıyo 40 kilometr məsafədə bə ruy məcra daxil bedə, bı ğədər məsafədə jiə əhali bəştə heyvonon, həmən kaştə zəminon doe ro ov peydo karde zınedəni.

İğtisadşunas Revşən Ağayev votedə ki,  ımsor hokuməti 6 qılə rayon və şəhəronədə 26 qılə artezianə ovə çol kande ro 1 milyon  820 həzo mənot pul co kardəşe, ımən 60 həzo nəfəri de ovi təmin kardənine. 2019-minə soriən 300 qılə jıqo ovə çol kande ro 21 milyon mənot vəsait xarc kardışone.  Im proyekt 254 qılə məntəğə de ovi təmin bəpe bəkardi. Əmo həmonə dionədə de ım problemi əlağədar şikayəton hələən dəvomış heste. Jıqo vəziyyəti kali səbəbon hestışe, ımən çəvədə ibarəte ki, çoli kandə vırə səhih nıbe səbəbiku xeyli vaxti kandə çolonədə ov beşedəni, və ya bə ov beşə çolon koy nəzarət nıbe səbəbiku əvon ğıssə muddəti bə peş bə çevəcə vəziyyət eqınidə. Imən ey nişon dodə ki, de ım koy məşğul bıə Melorasiya və Ovə Təsərrufati məmuron əsasə məğsəd, məqəvuji, əhali ovə mışğıli həll karde ne, bo ım məğsədi ro co bıə puli tadibəsə məsrəf kardeye. Hokuməti vəzifədaron kolhındə və beməsuliyyətinə munasibəti səbəbiku , diə məkəmon ki, devlətə budcəku de 10 milyonon mənoti  pul məsrəf bedə, əmo əhali ovi mışğıl həll bedəni.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments