Hokuməti bə vəyə məclison dəvunie icazə doşe

taleshi radio 25 views
Vəziron Kabineti tono Operativə Ğərorqohi iyulə manqi 1-ku bəçəton, de kali məhdudiyyəton əməl karde şərti bə vəyə məclison dəvunie icazə doşe

Həmonə məhdudiyyəton çımədə ibarəte ki, məclisədə odəmon miğdar bəpe 150 kəsisən ziyod nıbo, çəvon kovidə pasportşon bıbo. Məclis tosə şanqo saat 12 bəpe orəxo. Vəyə soyb bəpe mutləğ 5 ruj bə nav çe devləti muvafiğ internet portaliku ğeydiyyato dəvardo. Im şərton darıştə odəmon, vəzifədron, həmən yuridik şəxson de yolə məbləği cərimə bəben.

“Sputnik Azərbaycan” sayti muğənni Nura Suri tənğidi fikron bəştə əhandon rosniəşe. Suri ıştə “Fasebook” səhifədə nıvıştəşe ki,  bə vəyəon ım curə icazə doe, odəmon i voədə cərimə karde ro qıle tələy. Dınyo hiç vırədə az rast omənim ki, bə maska nıjəne qorə odəmi cərimə bıkon. Maska məcburiyyət iyuni 15-ku ləğv bıe holədə, bo vəyə odəmon maska dəğəte məcburiyət əvoni bo cərimə karde ro vonəy.

koədə kali pepışiəti bə meydon beşedə. Məlume ki, dionədə vəyə məclison çodoədə dəvunidən. Daxili Koon Vəzarəti de ictimaiyyəti əlağə sebə rəis Elşad Hacıyevi elan kardəşe ki, dionədə tosə 50 nəfəri, de maska je şərti, şodmonə məclison dəvunie icazə heste. Əmo çodoədə 150 nəfərinə vəyə karde məğbul ni. Ey bə divojon məsləhət zınəşe ki, jıqo tədbiron çodoədə ne, icazə doəbə vırəonədə, yəni restoranonədə, və ya şodmonə sarayonədə dəvunon.

İyo qıley ruşin nıbə məsələn bə yas məclison dəvunie munasibəte. Tosə ısət Operativə Ğərorqohi ım tədbiron dəvunie barədə sıxan votənişe, demiən ıştə bə sosial izolyasiya dair 14 mart 2020-minə sori ğədəğə bə yas məclison munasibətədə hələən oqətəşe. Ğəfğazi Mısılmonon İdarə səlahiyyətinə numayəndə, Əjdərbəq məçiti axund Hacı İlham Səlimovi votəşe ki, əmə əlbəttə ki, bə təmtəroğinə uzrə məclison dəvunie tərəfdar nimon. Əmo bə şodmonə tədbiron dəvunie icazə doe muğabilədə, bə uzrə məclisonən, məhdud miğdarədən bıbo, icazə doe məqbul hisob kardedəmon.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo tolışi radio.

 

Add Comments