Boku hokuməti ğazi ğıymət boho kardışe.

taleshi radio 9 views
Boku hokuməti bo əhali ğazi ğıymət 100% boho, i sornə sərəf kardə qazə limiti həcm isə 55% kam kardəşe. Sokari rəsmi numayəndə bə BBC Azərbaycani votəşe ki, ğaz istehsali mədaxil çey məsrəfisə kame

Çey de ziyani ko karde vəy se ro ım qəmi şodoe məcburiyyətədə mandən. Tarif Şura ki, ım ğəror doəşe, izah kardəşe ki, bənə Turkiyə, Ukrayna, Qurciston, Belorusiya keşvəronədə ğazi qıymət çe respublikada muəyyən bıə tojə ğıymətisən barze. Əmo bə OPEC təşkilati doə orəxnə məlumati əsasən, ki “Azadlıq.info” sayti bə əhandon nəzə rosniəşe,  postsovet məkani qaz hasil kardə devləton arədə bə əhali həvatə ğazi ən bohoə ğıymət Azərbaycanədəy. Haliyədə 5 qlıə jıqo devlətonədə Turkməniston qazi bəştə əhali bə 1 kopik, Uzbəkiston bə 4 kopik, Ğəzəxıston 10 kopik, Rusiya bə 13  kopik, Azərbaycan isə limitisə bə kəno qazi bə 25 kopik həvatedə.

Tarif Şura elektriki ğıymətən 25 % boho kardəşe. İyulə manqi sıftənə rujiku bərği 1 kilovat saati ğıymət bə ruj , maştə saat 8-ku tosə şanqo saat 10-y bə 7,3 ( 7 tam dadə 3) kopik, bə şəv saat 10-ku tosə maştə saat 8-i bə 3,5 ( 3 tam dadə 5) kopik bəbe. Bə rəsmi məlumati əsasən ım tojə ğıymət bə ğeyri-əhali sektori aide. Əmo eksperton votedən ki, ım bə respublikadə istehsal bıə məhsilon ğıyməton boho bıe səbəb bəbe, əhali maddi vəziyyəti həniən qıvonin bəkarde.

Çe Tarif Şura tojə manqi 1-ku bə əhali nişon doə qıley surprizən 50 nomədə dəvo pereparaton qıyməti 10 faiziku tosə 40 faiz boho karde bıe.   

Boku hokuməti bardə jıqo siyasət bə keşvəri ictimaiyyəti sərt tənğidi hədəf bıə. Sosialə şəbəkonədə, internet saytonədə yuzeron bımi bənə hokuməti ıştə əhali dınyo miğyasədə analoqış nıbə ğarət və talanqərə siyasəti ğıymət doşone. Həmən jıqo qıley məntiğinə pars bə meydon noşone; çoko bedə ki, hokumət bəştə əhali ğazi bə  Turkiyə və Qurcistoni nəql kardə ğazisən boho həvatedə?

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments