Az.R-də peşomə ovi problem boçi həll bedəni.

taleshi radio 21 views
Im sori yanvarə manqi 31-də Boku hokumət peşomə ovi ğıyməti 2 ğat boho kardeədə izahat doşe ki, çimi məğsədono qıley ovi bə əhali befasilə rosnie təmin kardeye

Əmo tovıstoni qamə həvo bino bəcəğin Boku ətrofi məntəğəonədə ovi bənə dəvardə soron ijən de qrafiki, yəni de fasilə doe bino bıe. “Azərsu” Ojə Səhmdarə Cəmiyyəti de ictimaiyyəti əlağə şebə mudir Anar Cəbrayıllı bə “Modern.az” sayti doə məlumatədə ım fakt təsdiğ kardəşe, çimi səbəbən əhali tərəfo ovi israf kardeədə vindəşe. Votəşe ki, çəvon muəssisə əhali çand bəjəm bə ovi ğanət karde dəvət kardəşe, əmo ımi nəticə doəş ni. Imən bey səbəb bedə ki, Sabunçi, Suraxanı, Abşeron, Binəqədi məntəğəonədə ovi doemonədə fasiləon bə əməl omedə.

Deputat Musa Quliyev Milli Məclisi iclasədə Qəncə şəhərədə ovı ğıt bıeku qəp jəşe. Bə “Sputnik Azərbaycani” doə xəbə əsasən, ey votəşe ki, bə şəhəri məhəllon de nubə sutkədə cəmi 2 saat ov dodən. Bə şəhəri parkon , xiyabani doon ov rosnie mumkun nıbe səbəbiku, əvon kulət bedən. Quliyevi ımən votəşe ki, 2011-minə soriku tosə ısət şəhəri ovi təchizati və kanalizasiya sistemi bə səhmon dəğande ro 200 milyon avrosən vey vəsait xarc bıə. Nəticəşən çəşə vədəy. Ən ocizanə vəziyyətən bımədəy ki, yanvarə manqiku ım koon tamam oqətəşone, votedən ki, ey dəvom karde ro vəsait ni. Deputati ıştə votemoni orəxədə bə Hisobkardə Palata və Respublika Prokuratura muraciət kardəşe ki, ım layihə icra təftiş bıkardon, anədə vəsaiti bə vo doəkəson bə oşko bekon.

Deputat Sabir Rustəmxanlıən Natəçolə rayonədə jıqo problemi mevcud bıe bə zıvon vardəşe. Votəşe ki, dəvardə soron tovstonə mevsumədə ım rayoni əhali ovi nırəseku əziyyət kəşedəbe, həmonə problemon imsorən təkrar bedə. “Azərsu” rəsmi Anar Cəbrayıllı bə ım problemi dair izahatədə məlumat doəşe ki, dəvardə sori çe Səlyoniku bə Natəçolə de ovə lulə okırnie roy şəhərədə ovi problem həll kardəşone. Həmən bə rayoni dion muntəzəm de maşinon ov kırnie roy əvoni de ovi təmin kardedən.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments