Bə Ğıbonə idi hozoəti tədbiron.

taleshi radio 20 views
De Ğıbonə idi nez bıe əlağədar Azərbaycanə Respublika Vəziron Kabineti ğəror doəşe ki, keşvərədə iyuli 18-ku tosə 21-minə rujən daxil 4 ruj tətil bıbo. Çe Ğəfğazi Mısılmonon İdarə Ğaziyon Şuran tovsiyə kardəşe ki, ğıbon obırniə mərasim iyuli 20-minə rujiku 3 ruji muddətədə dəvom karde bəzıne. İyuli 20, 21-minə rujon məcitonədə Ğıbonə idi nomojon bəvoten.

Bənə har sornə, ımsorən de Ğıbonə idi əlağədar çe Bokuku bə rayonon şə sərnişinon miğdar xeyli ziyod bəbe. Im problemi həll karde ro, Devlətə Avtomobilə Nəğliyyatə Xidməti məlumat doəşe ki, Ğırmızı Kerpu və Şəki istiğamətonədə sərnişinon sıftiəti problemi həll karde ro şanqonə vaxton avtobusə reyson bərpo karde həxədə ğəror doəşe. Boku Avtovağzal kompleksən bə zumandə koə rejim obəvaşte. Bə reyson əlavə avtobuson vabədon ki, sərnişinon vaxtədə dəro karde mumkun bıbo.  

“Sputnik Azərbaycan” sayt çe Ğida Əmniyyəti Aqentiyyəti doə ğərorən bə cəmiyyəti nəzə rosniəşe. Əyo votə bedə kİ, de ım idi əlağədar respublika əraziədə 88 qılə qıbon həvatə və obıriə məntəğəon təşkil bəkarden. Im məntəğəonədə fəaliyyət nişon doə ğəssobon bəpe kovid pasportşon bıbo. Bı məntəğəonədə həmən baytaron bə qıbonə heyvonon saleməti nəzarət bəkarden. Bo Boku, Abşeron və Sumğaiti sakinon həmən de on-layn ğaydə ğıbonə heyvonon sifariş doe imkan soxtə bəbe. Bımi ro boəvon 7 qılə heyvon həvatə məntəğə təşkil bəkarden. Respublika əraziədə təşkil bıə ım məntəğəon 3 ruji muddətədə maştə saat 8-ku tosə hanqomi saat 20-i bə əhali xidmət nişon bədo.  

Boku şəhəri Devlətə Ro Polisə İdarə rəhbəriyyətiən de İdi əlağədar bə rayon dəro qıniə şoferon dəvət kardəşe ki, ıştə idarə kardə avtomobilon texniki cəhəto bə saz vəziyyət buon, həmən bə ro hərəkəti ğaydon əməl bıkardon.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments