Az.R-ədə daxili turizmi problemon.

taleshi radio 17 views
Vəziron Kabineti tono Operativə Ğərarqohi karantinə rejim xeyli həmul kardışe. Əmo zəminə marzon bastə vəziyyətədə oqətışe, diə məkəmon ki, həvo sərhədon xeyli vaxte ki, oje

“Anaxəbər.info” sayti dərc kardə qıley məğalədə fikir jıqoe ki, hokumət de ım vasitə daxili turizmi inkişaf kardovnie pidəşe. Məğalə muəllif votedə ki, bənə Şimali Koreya və Turkmənistoni de inzibati roy bı sahədə proqress bə dast varde mumkun nıbə koy. Haliyədə vəziyyət jıqoe ki, respublikadə zəminə sərhədon dəbaste əhali bə Qurcistoni və Turkiyə kurorton şe vəy se məğsədış heste. Çunki əyo ğıyməton çe Azərbaycani turizmə obyektonsə 2-3 ğat erjone. Respublikadə turizmi inkişaf kardovnie ro Devlətə Turizmə Aqentiyyət heste. Devləti marzon dəbastesə, çok əbi ki, ım Aqentiyyət keşvəri istirahətə obyektonədə, sanatoriya, otelonədə optimal ğıyməton tətbiğ bəkey. Turiston cəlb karde ro reklam kompaniyaon bə jimon dəvuniy. Lakin hokuməti ım təşkilati jıqo tədbiron onoe ro hınəş rəsedəni, bə səbəb ki, ə turizmə obyekton ki, hestin, əvon həmə çe məmur oliqarxon biznes obyektonin. Çoko ki, AZAL bəştə bileton 3-4 qat bohoə ğıymət noe roy əhali talan kardedə, ım oliqarxonən de jıqo usuli ıştə əhali ğarət karde məşğulin. Aqentiyyəti mətbuatə katib Kənan Quluzadə rə-rə ıştə təşkilati vində koon barədə de həvəsi qəp jedə, əmo əmələdə real qıley musbət keyfiyyət miyonədə ni. Məğalə muəllif ıştə ım tənğidi ğeydon orəxədə nıvıştedə ki, Devlətə aqentiyyəti tarif kardə jıqo turizmə siyasəti umr tosə marzon oj kardeye. Çoko ki, ım ğəror ğəbul bıe, miyonə təbəğə odəmon i voədə bə xarici kurorton və bənon, keşvəri daxilədə mevcud turizmə obyektonədə ijən şəğolon bəzuzen.

“Teref.az” saytən Qəbələ rayoni Qəmərvan diy nezi Çamçəbulağ nominə xoşmənzərəninə qıley vırə bo əhali bə ğədəğənə ərazi peqarde həxədə nıvıştəşe. Məlum bıə ki, devləti Sərhədə ləşkəri həmkaron əyo omə odəmonku pasport tələb kardedən, bə həmonə honi şə roysən şlaqbaum noəşone, har kəsiku 2mənot pul sedən. Hərcənd ki, əyo hiç qıley infrastruktur onoəşon ni. Im honi roy bıriəkəson, ıştə bə kom təşkilati məxsus bıe barədə məlumat dodənin, Qəbələ rayoni , və ya Sərhədə ləşkəri rəhbər orqanonən bı barədə bə ğanuni muvafiğ tədbir vindedənin. Muxbir məğalə orəxədə ımiən ğeyd kardedə ki, bə xoşmənzərəninə təbiəti seyr karde, bandəbınə honionədə ov peşome muğabilədə bə əhaliku pul tələb kardə fakton ısət keşvəri har quşədə rast omə bedə.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.  

Add Comments