Bə Az.R xarici investisiya xeyli kam bıə.

taleshi radio 17 views
Çe İbə Milləton Təşkilati bə “Ticarət və İnkişafi dair Konfrans” nomədə qıley təşkilat hestışe. Ey bo 2021-minə sori Dınyo İnvestisiya Hesabat elan kardəşe

Əyo ğeyd bedə ki, ponə sori xarico bə Az.R daxil bıə investision xeyli kam bıə. Yəni 2019-minə sori bə məmləkəti iğtisadiyyati xarici investoron 1milyard 504 milyon dollar maliyyə noəşonbebu, 2020-minə sori im rəğəm cəmi 507 milyon bıə. Həmən Azərbaycani bə xarici məmləkəton noə sərmayə miğdarən saru eqıniə. 2019-minə sori Azərbaycano bə xarici məmləkəton iğtisadiyyati 2 milyard 432 milyon, 2020-minə sorədə isə 825 milyon dollar investisiya məsrəf kardəşone. Imən postsovet məkani devləton restədə çe Rusiya bə peş dıminə rəğəme.

Kali eksperton ım kamiyəti de pandemiya obastedən. Milli Məclisi deputat Səttar Mehbaliyev bə “Turan” İnformasiya Aqentiyyəti izah kardəşe ki, Azərbaycan bo xariciə investoron kafi ğədər əmniyyətin və cazibədar qıley keşvəre. Çıvrey ictimai-siyasi aşişəti, xalğ və iğtidari arədə vəhdət çe dınyo hiç qıley məmləkətədə muşahidə bedəni. Im curə keyfiyyəton əlbəttə ki, xarici investoron vəoməyonədə bə keşvər cəlb bəkarde.

İğtisadşunas Ğubad İbadoğlu fikir isə bımi tam bərəkse. Ey ğeyd kardəşe ki, nafkonə soronədə Azərbaycan bo xarici investoron bə səbəb cazibədar bıe ki, əvon bə nat və ğazə mə`dənon istismari cəlb bedəbin. Ən veyə sərmayəonən bə ım sahəon omedəbin. Bə ğeyri-natə sahə investision isə əsasən çe Turkiyə və Rusiyaku omedə, co devlətonku omedəni, ımən nişon dodə ki, Azərbaycanədə bo xarici şirkəton marağinə muhit ni. Çimiən əsasə səbəb ıyo monopolizmi hokmran bıeye.  Azərbaycani vıjoron çe monopoliston dastədən. Əvon kənoə ğıvvon bə vıjor ome imkan dodənin.

İbadoğlu əlavən votəşe ki, xarici investoron bə Azərbaycan nome səbəbono qıleyən iyo mustəğilə məhkəmə sistemi nıbeye. Çanədə ki, Respublikadə monopolizm və ğeyri-mustəğilə məhkəmə sistem mevcude, xarici investoronku bə məmləkəti iğtisadiyyati sərmayə noe çəş karde əbəs qıle fikire.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.   

Add Comments