Arçoni ğəsəbədə qıley beçizə ailə jimon

taleshi radio 10 views
Boku hokuməti elan kardə rəsmi rəğəmonku məlum bedə ki, Respublikadə bekorəti səviyyə cəmi 5 faize, ımən dınyo məmləkəton arədə muvəffəğiyyətinə nəticəy

Hokuməti qıley rəsmiə məlumatikuən zınə bedə ki, keşvərədə 154 həzo cıvon bekorəy. Mustəğılə analitikon isə məmləkətədə bekorəti səviyyə rəsmi rəğəmonsə çand bəjəm vey bıe votedən. Obyektivə muşahidəonən jıqo qıley vəziyyəti təsdiğ kardedə ki, Respublika əhali 50 faiz diədə jidə. Dionədə çe əhali, məxsusən cıvonə təbəğə bekorəti total xarakterədəy, çəvon arədə de koy məşğul nıbəkəson nisbət təğribən 60-70 faize.

Jəqo bekorə cıvonon qıley Arçoni diy əji Eldar Zeynalove. Əv ailəxıvande, 3 qılə hırdənış heste.  2 qılə bə məktəb şənine. “Azadlıq.info” sayti ım cıvonə ailə becizə vəziyyəti barədə nıvıştəşe. Eldari votəyku məlum bıə ki, nə çey,  nəən çey jimoni həmro ko nişone. Çimi-çey tono de mıjdiəvonəti  karde ruji 5-6 mənot nunə pul bə dast vardedən. Eyən har ruj ğəzənc karde bedəni. Bəştə yolə mo məxsus kədə jidən. Kəən 60-70 sor bə nav inşa bıə. Bə təmiri ehtiyac hestışe. Bə Ostoro payon rəhbəriyyəti bo koməki çand kərə muraciət kardəşone, əvoni vığandedən bə məşğuləti idarə. Əyoən votedən ki, ko ni, bıboən iminə nubədə muharibə veteranon təmin bəkarden. Bo sosial muavinəti kardə muraciətiən imtina cəvob dodən, də vonə ki, çəvon quya zəmin hesteşone. Çe Arçon ğəsəbə icra numayəndə Cəbrayıl Salmanovı çəvon zəmini barədə votəşe ki, co odəmon həmonə zəmin zəbt kardəşone, mubahisənin bıe səbəbiku, ey bə Zeynalovon ailə oqordınie iqlə de məhkəmə ğərori mumkun bəbe.

Eldar Zeynalovi jimoni həmro Nəzakət Ğafarova izah kardəşe ki, dıqlə əğılış bə məktəb şəninin. Ponə sori mərhəmətinə insonon koməkəti kardışone, bo əvon məktəbə olət, dərsə ləvazimat hırie zınemone. Haliyədə hiç qıley maddi imkan nimone. Bə məğəzini 200 mənot ğarzoxomon. Nuni məğəzəku nısiyə sedəmon. Orəxnə hırdən noxəşe, bə mualicə ehtiyac hestışe, əmo anədə imkan nimone ki, ey bə doktori muayinə bıbəmon. Çey sıxanonku ımən oşko bedə ki, çəvon əvlodonən kosibin, nunə puli bəzu ğəzənc kardedən. Çey həsı, həsuə, ğeynon becizə, həmən noxəşinə odəmonin. Çəvon  pensiya bə çəvon dəvocati sərf bedə.

Ostoro rayoni Məşğuləti idarədə de muxbiri  əlağə basteku imtina kardəşone.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments