Imsornə Ərbəin çı cur dəbəvarde.

taleshi radio 12 views
Korona virusi pandemiya çoko ki, həmə dınyo cəmiyyəti jimonədə bə problemon səbəb bıə, bo Əhli –beyt (ə) aşiğon Ərbəin mərasimədə iştiraki roən kali məhdudiyyəton bə əməl vardəşe

Həmonə məhdudiyyət əsasən çımiku ibarəte ki, bənə ponə sori İraği hokumət çe xarico omə zəvvaron kvota  kam kardəşe. Əqər bə nəzər bısənəmon ki, çe pandemiyaku navonə soronədə Ərbəinə şemonədə iştirak kardəkəson miğdar 25 milyonisən vey bedəbe, İraği hokuməti karantini vaxti anədə odəmi bə i mərasim qırd bıe bo çəvon səhhəti xəto bə əməl varde ehtimali qorə jıqo qıley ğəror ğəbul kardışe.  

Bə “SalamNews” sayti doə xəbə istinadən İroni Xarici Koon Vəzarəti bə Ərbəinə ziyarətədə iştirak karde orzuədə bıə zəvvaron məsləhət zınəşe ki, bımi ro çe həvapeyma nəğliyyatiku istifadə bıkardon, çunki İraği tərəf ımsorən ıştə zəminə sərhədon de karantini əlağədar dəbastə vəziyyətədə oqətəşe.

İRNA-ən xəbə doəşe ki, İraği Sər Vəzir Mustafa əl-Kazemi bə Tehron səfər kardəşe, de İİR Prezident Seyid İbrahim Rəisi molağatədə bə ğəror omən ki, ıştə devləton arədə viza rejimi peqəton, həmən bə Ərbəin şə ironıjə zəvvaron kvota ziyod bıkardon. Sıftə İraği bo İroni Ərbəinə zəvvaron limit 40 həzo nəfəri ğədərədə muəyyən kardəşbe.

Diə məkəmon ki, ımsorən Ərbəini zəvvaron miğdar kam bənine, İraği hokumət bənə har soron ım cahanşumul tədbiri de barzə səviyyə dəvunie ro xeli koon bə jimon dəvuniəşe. Zəvvaron əmniyyəti təmin karde ro tosə 30 həzo nəfər heyət bə hozoə vəziyyət vardəşone. Ziyarətkaron səhhəti muhafizə karde ro çəvon şemon kardə məntəğəonədə xeyli tibbi qrupon onoəşone, çanədə tibbi həmkaron bı ko cəlb kardəşone.

Sentyabrə manqi 18-ku çe Az.R zəvvaron sıftənə qrupon bə ziyarət dəro qıniən. Əvon ım səfəri de Boku – İstanbul – Bağdad həvopeyma reysi vasitə bə vırə bərosnen. Bə İmom Huseyn (ə) məğbərə rəse ro 80 km məsafə piyodə şemon bəkarden. Imsornə Ərbəinə ruj de miladi təğvimi bə sentyabrə manqi 27-28-minə rujon muvafiğ omedə.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments