بازدید امیرعبداللهیان از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان