دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان دیدن کرد