انتشار فیلمی از اتاق کنترل نیروگاه هسته‌ای اوکراین

Dari Radio 4 views
فیلمی از صدای درخواست فردی ناشناس، برای آتش بس، از داخل اتاق کنترل نیروگاه هسته‌ای اوکراین منتشر شده است.

Add Comments