نگرانی ها از آزمایشگاه های مخفی آمریکا

Dari Radio 0 views
نگرانی ها از آزمایشگاه های مخفی آمریکا

دکتر کرمی متخصص بیوتکنولوژی پزشکی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی با استفاده از علوم و فن آوری زیستی در حال توسعه عوامل جدید و خطرناک دستکاری ژنتیکی هستند که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد.

Add Comments