انفجار باتری پهباد داخل دهان تمساح

Dari Radio 2 views
انفجار باتری پهباد داخل دهان تمساح

دو فردی که برای تصویربرداری از یک تمساح، هلی شاتی را به آن نزدیک کردند با صحنه خورده شدن هلی شات توسط تمساح مواجه شدند که به دلیل وجود باتری در درون این پهباد، انفجار کوچکی در درون این تمساح رخ داد.

Add Comments