جان سخت‌ترین موجود زنده روی کره زمین را بشناسید

Dari Radio 4 views
جان سخت‌ترین موجود زنده روی کره زمین را بشناسید

"تاردیگرید" یا خرس آبی، جان سخت‌ترین موجود زنده روی کره زمین است، این موجودات پیر نمی‌شوند و در فضا دوام می‌آورند و با دمای نقطه جوش و انجماد، خشکی و سردی، فشار کف اقیانوس و حتی تشعشع هسته ای، بدون آب، غذا و بدون هوا زنده می‌مانند.

Add Comments