بلعیدن دوربین یک مستندساز توسط کوسه

Dari Radio 5 views
در جزیره فووامولا مالدیو، یک کوسه دوربین کارگردان زیمی داکید را که در حال فیلمبرداری یک مستند طبیعت بود، قورت داد و درون خود را به نمایش گذاشت.

Add Comments