اسم این وزارت خانه «سادیسم» است!

Dari Radio 39 views
خبرنگاران مستقل آمریکایی: طراح تحریم های ایران از رنج کشیدن مردم ایران لذت می‌برد/ وزارت خارجه آمریکا، وزارت‌ سادیسم است.

Add Comments