Boku hokumət keşvəri zəminə marzon oj kardedəni.

taleshi radio 8 views
De Kovid pandemiya əlağədar Boku hokuməti ıştə zəminə marzon 2 sore ki, dəbastəşe. Hərçənd ki, Nəxçivani de İron və Turkiyə arədə rabitəş sərbəste, Az.R hokuməti hələən ım ğədəğənon oqətəşe, diə məkəmon ki, dınyo keşvəron karantinə ğədəğənon çe miyono peqətedən

Meydan TV de ım mışğıli əlağədar nıvıştedə ki, Qurcistoni ponə sori iyunə manqi 1-minə rujiku ıştə marzon oj kardəşe, əmo Azərbaycani tərəfi marz bastə bıe səbəbiku odəmon de həvopeyma şe-omə karde məcbur bedən. Imən boəvon , məsələn, Bokuku bə Tbilisi pəre ro çe 54 mənotiku tosə 215 mənot bə sə omedə. De avtobusi bə Tbilisi bileti ğıymət isə cəmi 15 mənoti ğədərədəy. Bo respublika əhali bə İron şeən bə mışğıl peqardə. Nav pandemiya bə İron şe bo əvon bə 15-20 mənot təmom bedəbebu, ısət əvon de aviareysi bə Tehron bə 92 mənotiku tosə 150 mənot şənin bedən. Kali holonədə Az.R şəhrıvandi Qurcistoniku bə vətən Azərbaycani səfarətiku icazə vərəqə sey roy ome ımkanış bedə. Və ya çe  Az.R bə İron səfər karde niyyətədə bıə şəhrıvand Azərbaycani Xarici Koon Vəzarətiku icazə və çe İroni Bokuədə Səfarətiku roziəti vərəğə sə bə peş Azərbaycani zəmini marzi ovaşte imkanış bedə.

Çe iğtisadşunas Natiğ Cəfərli fikir jıqoy ki, Boku hokuməti ıştə keşvəri zəmini marzon bastə vəziyyətədə oqəte hiç qıley mənqiği izahış ni. Çe Ukrayna canqiku didərqin eqıniə odəmon bemaneə bə keşvər vadodən, əmo ıştə hejo həmonə Ukraynaku , və ya Rusiyaku bə vətən omə şəhrıvandon çe marziku oqırdınie tamamən ğeyri-ğanuni, bə Az.R konstitusiya, bə çey “Şəhrıvandiəti həxədə ğanuni” zidd qıley əməle. Bloqer Azər İsmayılən votedə ki, Nəxçivaniku de zəminə marzi  bə xaric şe ro hic qıley maneə ni, hiç kovid testən tələb bedəni, maska dəğəte məcburiyyətən ləğv kardəşone. Boçi ım vəziyyət bə həmə keşvəri ərazi tətbiğ bedəni? Oxo , Nəxçivan çe Azərbaycani qıley hissəy. Ey həmən təklif kardəşe ki, əhali bə xaric rohət şe-omə təmin karde ro iqlə aviareyson ne, həmən osnə ro və avtomobil nəğliyyati rabitəən bərpo karde lozime.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments