Fıtrə zəkati miğdari barədə.

taleshi radio 11 views
Rujə İd bə becizə, beimkanə insonon koməkəti karde ro Xıdo tərəfo rəvo zınəninə mərhəmət və şəfğətinə qıley ruje

Mubarəkə Rəməzonə manqi orəxnə ruji misılmonon Rujə ibadəti muhummə əlamətono qıley- Fıtrə Zəkati bekarde əməli bə vırə rosnidən. Məlume ki, Ğəfğazi Mısılmonon İdarə Ğaziyon Şura məsləhət zınəşe ki, har kəs 10-15 mənoti miğdarədə fıtrə bekardənine. Bımədə Şura vıjorədə 3 kilo bırzi ğıymət əsas peqətəşe.

“Teref.az” sayt bı məsələdə ilahiyyatçi Surxay Məmmədli fikron ğeyd kardəşe. Məmmədli votəşe ki, zəkati məbləğədə fərğon bıe bəzıne. Həmən ım bə ə odəmon qiy eqınidə ki, çəvon imkan, quzəronşon, maddi vəziyyətşon çoke, əvon bə maddi koməki ehtiyac bıəkəson bəpe dast bıqəton. Fıtrə zəkat bə 3 kilo ya qandım, ya cəv, xımo, kişmiş, bırz, və ya məkə qıyməti ğədər bekarde mumkune.

 “Sputnik Azərbaycan” sayti Mətbuatə Mərkəzədə bə Rujə İdi həsr bıə qıley onlayn konfrans dəvardə. Bə məclisədə Azərbaycani co qıley ilahiyyatçi Adil Huseynoğlu ğeyd kardəşe ki, fıtrə zəkat bə xeyzoni har qıley uzvi 1 mənot 80 kopikən bıe bəzıne. Çunki haliyədə 3 kilo qandımi ğıymət vıjorədə ım ğədəre. Kom xeyzoni maddi imkani səviyyə barzebu, jəqo əv 3 kilo xımo ğıyməti ğədərədə fıtrə beko, ım həniən səvob bəbe. Huseynoğlu həmən votəşe ki, fıtrə zəkat bəpe tosə Rəməzonə manqi orəxnə ruji dame bekardə bıbo. Bə Şamaxı rəsədxonə doə  məlumati istondən mayə manqi 2-3 minə rujon bənə Rujə İdi ğeyd bəninin.

Əlavən vote lozime ki,   çe Ğəfğazi Mısılmonon İdarə Ğaziyon Şura fıtrə zəkati məbləği barədə doə fərva sosialə şəbəkəonədə xeyli odəmon tərəfo bə jıqo fikri səbəb be ki, ım  məbləğ veye, çunki əhali veyni ey doe imkanədə ni. Imən orəxnə sorədə soyə xalği maddi vəziyyəti çanədə saru eqınie nişon dodə.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments