Rusiyə ğırəkə təyyarəon bə Tırkiyə himoyə jiədə hərbiçiyon həmləşon kardən.

taleshi radio 9 views
Edleb cənub Bəlşon və Məlşon dionədə Təhriroşşam nomo terroristiyə qrup, de Rusiyə qırəkə təyyarəon vositə, həmlə bıən.

Add Comments