Bə Beytullahul-Hərami hociyon bıə mesaj

taleshi radio 9 views
Bə Beytullahul-Hərami hociyon bıə mesaj

İslomi İnğılobi Yolə Rəhbər həzrət ayətullah Xameneyi de Həcci dıjdə konqresi mınosibəti de qıləy mesaji Həcci ayinış bo insonon ozavziye və çı bəşəriyyəti mənəvi iyən əxloği barzəti zəminə hozzı kardə dınyo səviyyədə bıə qıləy dəvətış zıneşone və təkidışon karde:Həcci dınyo səviyyədə təsirin bıey şərt,çı İslomi umməti çın fərizə de rəmz iyən sırron pur bıə dıqlə məbno,vəhdət iyən mənəviyyoti jimon baxş kardə xitobiku qıləy səhihə dərke.

İslomi İnğılobi Yolə Rəhbər İslomi umməti vəhdətış çe diyaloq,İntellektual və praktiki unsiyyət və orientasiyəon sinerji və nezəti və İslomi məmləkəton ixtisodi rabitəon və həmkoəti mənoədə zıneşone və hamyeşone:çın vəhdəti coqlə cəhət İslomi məzhəbon bə husni-zənn,mıdoro iyən insofi əsos bıə diyaloq və çı mısılmonə kişfəron elitəon de iyande nezə irtibotonin.

Həzrət ayətullah Xameneyi çı vəhdəti xısusədə bə ın nuktə həm işorəşon karde ki,İslomi kişfəron siyosi iyən mədəni rəhbəron bəpe de iyande həmohənqə formədə ıştəni bo vədə omə dınyo nuyə nizomi şərayiti hozzıkon ta İslomi ummət ıştə ləyoğətinə məğami ijən pəyduko və çı İminə Dınuo Canqi bəpeşt bıə siyosi iyən sərzəmini mıhəndisəti telə təcrubə təkror nıbu.

Ə həzrət mənəviyyotış çı Həcci qlobalə nido təsirinə dıqlə əsosonku qıləyniş zıne.Həcc çı dini əxloği barzəti iyən de əxloği cozibə çı diniku bekardey mıborizə bardey mənoədə zıneşone və bə yod dənoeşone:ımruj ki,vəhdət iyən mənəviyyot çı İslomi umməti bə amerkə iyən çı sultə nizomi coqlə ğutbon mıxolifəti dəlili xoto,mısılmonə kişfəron və çəvon dindor iyən bə şəryəti əməl kardə cıvonə nəslon bəsə dəvardə zəmononsə vey ısət çı deşmınəti m`ərəzədən.həmmə mısılmonə millət iyən devləton vəzifə ıme ki,de ın xəbisə planon mıborizə bıbon.İslomi İnğılobi Yolə Rəhbər ıştə mesaji oxoyədə de Həcci dıjdə konqresi mınosibəti İslomi ummətış bə ruhiyyə zumandəti,çı mışrikonku bəroət və çəy i baxşi çı jimoni muhitədə pevolo və nığıl kardeyış tevsiyəş karde.

İslomi İnğılobi Yolə Rəhbəri mesaj ki,zinə(seşanbə)ruji de Vəliyyi-Fəğihi Həcc iyən Ziyorət və İronıjə hociyon koonədə yol,huccətul-islom vəlmuslimin Nəvvabi təvəssuti Ərəfoti səhroədə ğiroət be,de ın şərhi be:Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.vəlhəmdu lillahi rəbbil aləmin və səllallahu əlar-rəsulil Ə`zəm Muhəmməd Əlmustəfa və alihit-təyyibin və səhbihil muntəcəbin.

Həcci İberymiyə sədo və qlobalə dəvət ijən çı torıxi dıliku bə həmmə dınyoş xitob karde və həssos və zikrəkə dılonış bə həyəcon iyən şevği ğandeşe.dəvətəkə nido bə həmmə bəşəriyyəti xitobən qıləy nidoe.”və əzzin finnasi bilhəcci”.(1)və Kəbə kə mıborəkə kəsoyb və bə həmmə insonon ro nışon doə vırəy.”innə əvvələ beytin vuziə linnasi ləlləzi bibəkkətə mubarəkən və hudən lil aləmin”.(2)

Kəbə kə bənə qıləy mərkəzi noxtə iyən çı mısılmınon həmmə qıləyni dığğət kardə əsliyə məkoni unvoni və Həcci ayin bənə çandə nevə İslomi dınyo hevujətiku qıləy hırdə nımunə unvoni,çı bəşəri camiyə barzəti iyən çı həmmə isnonon səloməti iyən əmniyyəti xıdmətədə bıey bəzıne.Həcci mərosim bə qırd bəşəriyyoti mənəvi barzəti iyən rufi və əxloği bəpe bıey rosney bəzıne və ım çı bəşəri ımrujnə jimoni ehtiyoce.Həcci ayin bo bəşəri ımrujnə iyən maşkinə əxloği tənəzzuliro çı istikbor iyən sehyonizmi həmmə bərnoməon botıl iyən betəsir kardey bəzıne.

Bo ın dınyo səviyyədə bıə təsiri şərtonku qıləyni ıme ki,mısılmınon bəpe iminə qəmədə çı Həcci jimon baxşəkə xitobi dırıstə şikilədə bıməson və ıştə qırd hımmət və səyonku boəy bə vırə rosneyədə oko bıdon.çın xitobi dıqlə əsliyə sutun “vəhdət” iyən”mənəviyyote”.çı İslomi dınyo maddi iyən mənəvi barzəti zəmonətəkə və əy bə qırd dınyo pevoloəkə.

Vəhdət intellektual və praktiki rabitə və unsiyyəti mənoədəy.çı dılon iyən əndişəon və orientasiyəon bə iyande nezəti mənoədəy.çı elmi iyən təcrubi sinerji mənoədəy.çı islomi məmləkəton ixtisodi rabitəon mənoədəy.çı mısılmonə devləton etımod iyən həmkoəti mənoədəy.çı oşko və mıştərəkə deşmınon mığobilədə həmkoəti mənoədəy.

Vəhdət bın mənoədəy ki,deşmıni bə məkrinə plani əsos bıə xəritə,çı İslomi fırğəon ya milləton ya çı İslomi dınyo nevbənevə irğon və zıvonon və mədəniyyoton iyande mığobilədə noey nızıno.dini vəhdət bın mənoədəy ki,mısılmonə milləton iyande de deşmıni nışon doə fitnəkorə roy ne,bəlkəm de irtibot, diyaloq və de şıey-omey roy vositə bızınon.əvon bəpe iyande imkonat və zərfiyyətonku oşno bıbon və boçəyku bəhrə bardeyro qıləy plan bıkəşon.dini vəhdət bın mənoədəy ki,İslomi dınyo alimon iyən elitəon ıştə daston iyande dastonsə bınon və İslomi məzhəbon alimon de husni-zənn,mıdoro iyən bə insofi əsos bə iyande nəzəkon və iyande sıxanon bıməson.har qıləy kişfər iyən məzhəbədə bıə elitəon həmmə milləti de iyande mıştərəkoton oşnokon və əvoni bə ico jimon kardey iyən bıvəti səmt təşviğkon.

Vəhdət həmçinin bın mənoədəy ki,İslomi məmləkətonədə bıə siyosi iyən fərhənqi rəhbəron qıləy həmohənqə şikilədə ıştəni bo navədə omə dınyo nuyə sistem iyən nizomi şərayiti hozzıkon.İslomi umməti loyığinə vırə,nuyə dınyo təcrubədə ki,de fırsət iyən təhdidon pure,deştə dasti və deştə irodə əy təyinkon.məhaştənən çı Ğərbi Asiyə siyosi iyən sərzəmini mıhəndisəti telə təcrubə,de ğərbi devləton dasti bənə çı İminə Dınyo canqi bədiqə bıə formə təkror bıbu.

Mənəviyyot çı dini əxloği barzəti mənoədəy.din nıbə holədə əxloği mevzu ki,çandə mıddəte çı ğərbi ideoloji mənbəon tərəfiku tərvic kardey beydə,çəy ağıbət hejo ğərbədə çəy vəy qətey nıbə əxloği tənəzzule ki,həmmə dınyo bəy şoydin.Həcci mərosimiku mənəviyyot iyən əxloğ,Ehromədə bıə sodə jimon,xəyoli imtiyozon inkor ”və Ət`imul-bayisəl fəğir”(3) çı “La rəfəs vəla fusuğə və la cidal”(4),umməti həmmə çı tohidi məhvəri qırdo qardış,rəmyi-şəyton və mışrikonku bəroəti bəpe omutey bıbu.

Həcci mərosimi bə vırə rosnə bıvon iyən hovon.Həcci fırsətiku çın mislış nıbə fərizə sırr iyən rəmzonədə bo təfəkkur iyən meditasiyədə bəhrə bobənən və əy boştə qırd umri qıləy azuğə ğərol bıdənən.vəhdət iyən mənəviyyot zəmoni bın mıddətədə bəsə dəvardə soronsə vey çı istikbor iyən sehyonizmi pojənəti iyən deşmınəti mə`rəzədəy.amerkə və coqlə sultə dumo bıə imperiylistə ğutbon,de mısılmınon vəhdəti, de mısılmonə millət,kişfər iyən devləton iyande dərəsey koy və ya çın milləton bə şəryəti əməl kardə cıvonə nəsli de şiddəti mıxolifin və əvon de har vəsilə kardey bızınon deəy mıborizə bardedən.çəmə həmmə kəson,həmmə millət və devləton vəziə,çı amerkə iyən sehyoniston xəbisə planon vədə mığovimət nışon doeye.

Alim iyən Ğədimə Xıdovəndiku komək bıpiyəmon.ıştədə çı mışrikonku bəroət və bə diyəro mandey ruhiyyə zumandkəmon və ıştə jiomonədə çəy ibaxşi pevolo və nığıl kardey boştə vəzifə bızınəmon.

Həmməkəson ovandəti,Həcci ğəbuləti bo ironıj və ğeyri-ironıjə hociyon çı Xıdovənde-Mutəaliku tələb kardedəm və bo həmmə kəson çı həzrəte Bəğiyyətullahul-Ə`zəmi(Ərvahuna fidah) dıvo ğəbul bıey oruzu kardedəm.

Vəssəlamu ələykum və rəhmətullah.Hicri-Ğəməri 1444-ə sor,Zilhiccə manqi şəşminə ruj.Hicri-Şəmsi 1402-ə sor.Tir manqi 4.

1-Həcci surə 27-ə ayəku iqlə baxş.”və çı milləti miyono bo Həcci(ədo kardero)vanq bıjən.

2-Ali-İmrani surə 96-ə ayə.”həyğətədə iminə kə ki,bo milləti(ibodətiro)bino noey bıə,həmone ki, Məkkədəy və mıborək iyən bo həmmə dınyo milləti hidoyəti moyəy”.

3-Həcci surə 28-ə ayəku iqlə baxş.”və bə dəmandə ehtiyocinə şəxson bıhardıvon”.

4-Bəğərə surə 197-ə ayəku qıləy baxş.”Həcci əsnoədə cinsi əloğə və qıno və cidol(rəvo)ni”.

 

Add Comments