Lankonədə çe əhali pensiya bıridən

taleshi radio 15 views
Dıminə Ğərəboği canq bo Azərbaycanə Respublika budcə qıley qonə şələ bə əməl vardəşe

Əliyevi hokumət ım mışğıli həll karde ro roon axtar kardedə. Bəştə kanə vərdışi muvafiğ bı səfən ım qonə şələ de bə məzlumə xalqi qiy epışte roy çe ım behraniku beşe pidəşe.

Bımi ro canq orəxəcəğin çe hərbiəvonon məvacib 50% kam, çe sutemoni, ovi qıymətən xeyli boho kardışe. Çand qılə tojə fond onışe, məcbur kardışe ki, çe budcəku məvacib səkəson muəyyən məbləğədə , de hırdə ticarəti məşğulbəkəson isə ıştə mənfəəti i ğism bə həmonə fondon ovoştınon.

“Tolishmedia.com” sayt Lankoniku xəbə dodə ki,  noxəş qınie səbəbku ıştə ko karde ğabiliyyət gin kardə şəhrıvandon pensiya seku məhrum kardedən. Tosə ısət 3 həzo jıqo odəmi pensiya bıriəşone. Bə tibbi komissiya ki, çe noxəşinə odəmon əliləti dərəcə muəyyən kardedə, petoniku dəstur doəşone ki, çəvon saleməti barədə ğəror bıdon. Bımi etiraz kardə həkimon çe koyku beğandedən. Lankon şəhəri poliklinika mudiri istefa doe piəşe, əmo əv təhdid kardəşone ki, qirəm əv jıqo qıley hərəkət bıko, bə çey əleyh cinayətə ko bino bəkarden,. Tolışıstoni co rayononədən vəziyyət ım curəy. Mərizxononədə çarpayion miğdar kam kardəşone ki, noxəşi səbəbiku ıştə ko karde ğabiliyyət çe dast doə odəmon bə mərizxonə dəğande imkan nıbo.

Imiən ğeyd karde bə vırə eqınidə ki, Ğərəboğ canqi nəticədə budcədə bə əməl omə problemi həll karde ro Əliyevi hokumət bə monopolist şirkəton mənafe qıniə hiç qıley qəm, məsələn, əvoni bə budcə tam verqi avjor karde ro hiç qıley cəhd nişon nıdoşe. Bə hokuməti nez bıə şirkət və muəsison tosə ısət çoko ki, verqi doeku dəqardedəbin, ısətən de həmonə ğaydə ıştə ım cinayətə əməli dəvom kardedən. Çimi zərbən, coko ki vindedəmon, bə məzlumə əhali qınidə.

Add Comments