Boku hokuməti karantin rejimi dıroz karde barədə ğəror doəşe

taleshi radio 9 views
Azərbaycanə Respublika Vəziron Kabineti tono Operativ Ğərorqohi məmləkətədə karantinə rejim tosə aprelə manqi 1-minə ruji dıroz karde barədə məlumat pevolo kardəe

Həmən ğəror doəşe ki, martə manqi 6-ku  tosə 9-minə ruji ictimai nəğliyyati hərəkət ğədəğən bəbe. Hamsuə məmləkəton isə karantinə rejimi şərton şe-şe həmul kardedən.

İroni İslamə Respublika Boku səfarəti pandemiya şəraitədə bə İron səfər karde ğaydon elan kardəşe. “Trend” sayti pevolo kardə ım məlumatədə votə bedə ki, bə İron səfər karde piə xariciə şəhrıvandon bəpe icazə bısənon. Azərbaycanə Respublika şəhrıvandon bımi ro sıftə bəpe çe Operativ Ğərarqohiku içazə vərəğə peqəton. Çəyo bə İron İslamə Respublika Boku səfarəti Konsul Şebə muraciət bıkon, əyo bə İron daxil be ro icazə bısənon.

Rusiya hokumətən bı istiğamətədə muəyyən tədbiron vindedə. Çey Federal Həvo Nəğliyyati Aqentiyyət – “Rosaviasiya” çe Rusiya 11 qılə şəhəriku bə Boku beynəlxalğə həvo pəremonon təşkil karde icazə doəşe. Nezə vaxtonku çe Rusiya Ufa, Krasnoyarsk, Kalininqrad, Nijni Novqorod, Həştərxan, Perm, Novosibirsk, Rostov, Mahaçğala, Minvodı şəhəronku bə Boku pəre mumkun bəbe. “Rosaviasiya” ım reyson icra karde ro bə “Uralskie Avialinii”, “Azimut”, “Red Vvings” və “Severnıy veter” şirkəton lisenziya doəşe.

Azərbaycanə Respublika Devlətə Xidməti ə Azərbaycani şəhrıvandon ki, çe co devləton şəhrıvandətişonən heste, bə çəvon dair ıştə tojə ğəror elan kardəşe. “Maide.az” bə “Trend”i istinadən xəbə doəşe ki, jıqo odəmon bəpe 1 manqi muddətədə bə Azərbaycani Devlətə Miqrasiya Xidməti, və ya ıştə jimon kardə devləti əraziədə bə Azərbaycani səfarət  yainki konsulati bəpe de nıvıştəyə vasitə muraciət bıkon. Eyən əlavə vote lozime ki, Boku devləti ğanunon dıqlə şəhrıvandəti təsdığ kardedəni. Respublika əraziədə çe moəo bıə həmə odəmon bənə ıştə şəhrıvandi zınedə.

Add Comments