Az.R-də silə noxəşinon miğdar vey bedə

taleshi radio 17 views
Silə noxəşi dınyo miğyasədə ən vey pevolo bıə sirayət kardə mərəzonədə qıleye

Diə məkəmon ki, dınyo səhiyyə elmi ım noxəşi 1 əsr nim bə nav bə oşko bekardəşe, ey mualicə karde ro çanədə dəvocaton icad kardəşe, əmo tosə ısət ım noxəşi tum bırie mumkun bıə ni, har sor 1 milyon 500 həzo odəm çım mərəziku ıştə jimoni gin kardedə. Im rəğəm nişon dodə ki, silə noxəşi sirayətkardə mərəzonədə bə ən vey insoni jimoni bais bıə noxəşiey.  Bı səbəbən Umumdınyo Səhiyyə Təşkilati har sornə martə manqi 24, de Silə noxəşi beynəlxalğə mubarizə ruj elan kardəşe.

 Azərbaycanə Respublikədə dım ruji əlağədar bə Saleməti Xidmət İctimaiə İbemoni direktor, həmən de Silə noxəşi Mubarizə Avropa Koalisiya idarə heyəti uzv Pərvanə Vəliyeva qıley qırdbemon təşkil kardəşe. Çe “Sputnik Azərbaycan” sayti həmonə tədbiro doə xəbəku məlum bedə ki, Azərbaycanə Respublika silə noxəşi ən vey pevolo bıə iminə 30 qılə keşvəron arədə ğəror qətəşe. Dınyoədə bə jıqo mərəzi mubtəlo bıə noxəşinon 87% ım keşvəronədə jimon kardedən. Az.R zindononədə jıqo noxəşinon hələən hestin. Orəxnə 10 sorədə çəğono azad bıəkəson arədə 800 nəfər silə noxəşin bıə. Əvon bə azadi beşəcəğin ıştə jimon kardə məntəğə mərizxononədə bə uçot peqətə bıən, de dəvo-darzəni əvon təmin kardəşone.  

Bə Sili əleyh Ğeyri Hokumətə Təşkilaton Koalisiya sərdar Elçin Muxtarlı doə statistik məlumaton əsasən, Respublikadə silə noxəşinon 56% merdon, 12% hırdənon, əmandəy zənən xeyləğonin. Jıqo noxəşinon arədə 18-29 sinninə cıvonon əksəriyyət təşkil kardedən.

Bə Umumdınyo Səhiyyə Təşkilati doə statistika istinadən Az.R-ədə 2018-minə sori 880 kəs çe silə mərəziku vəfot kardəşe.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments