Azərbaycanə Respublikadə di təsərrufati qonə vəziyyət

taleshi radio 31 views
Əvəsorə semon kaşteko bino kardə vaxte. Azərbaycanə Respublikadən bənə qıley bo di təsərrufati inkişaf karde ro vərzinə həvosat və munbitə zəminon mevcud bıə keşvəri zəhmətkəşə divojon ıştə hionədə bə kaşteko bino kardedən

Isətnə zəmonədə divojə zəhmətkəşon, fermeron bımi ro bə devləti dastəqi vey ehtiyacşon heste. Əqər devlət əvoni vaxtədə de kubrə, pestisidə pereparaton, de məhsuldarə tumon təmin nıkardo, vaxti-vaxtədə bə çəvon zəminon ov nırosno, təbii ki, çəvon kəşə zəhmət bə hədər bəşe, əvon susard bəben, ımən məmləkətədə bə di təsərrufati tənəzzuli bəvarde bebəkarde.

Boku hokuməti orəxnə da soronədə bardə kolhındə siyasət bə jəqo qıley vəziyyəti səbəb bıə ki, Respublika iğtisadiyyat çe əhali bə ərzaği tələbati hiç sahədə təmin karde holədə ni. Məsələn , haliyədə keşvəri əhali bə çayi tələbati cəmi 2% məmləkətədə istehsal bedə, hərçənd ki, Soveton vaxti Azərbaycanə SSR-ədə 200 həzo ton havzə çayə livə istehsal bedəbe. Diə məkəmon ki, İlham Əliyevi prezidentəti devrədə Respublikadə çayəvonəti inkişaf kardovnie ro devlətə proqram ğəbil be, bımi ro de da milyonon mənot  devlətə budcə vəsait məsrəf kardışone, çimi nəticə əv bıe ki, ısət keçvərədə Soveti vaxti istehsal bıə çayi cəmi 1% istehsal bedə. Di təsərrufati diqər sahonədən vəziyyət ım curəy.

Ğuba şəhrestoni Rustov diy əji Ğeybulla Məmmədov ıştə mışğılon barədə bə Meydan TV şikat kardəşe. Qəp jəşe ki, divojon ıştə quzəroni de zəmin kaşte, məhsul perosnie roy təmin kardedən. Əmo əv, həmən çey həmdivojon bı koədə çe devləti dastəkiku məhrumin. Əvon bə banki bo qozəştinə krediti muraciət kardəşone, bank bəvon de 30%-i kredit təklif kardedə. Dınyo kom devlətədə fermeron 30% ğəzənc karde imkanşon heste? Mədəni dınyo devləton bə ərzağ istehsal kardə zəhmətkeşon dotasiya, befaizinə krediton dodən, de ım roy çəvonku stimul bə əməl vardedən, əmo Boku hokumət de yıqo barzə krediti zəhmətkeşon ğarət kardə siyasət bardedə. Ğeybulla Məmmədovi ımən votəşe ki, devlətə proqramədə bə fermeron qozəştinə kredit doə imkan nəzərədə qətəşone. Əmo banki həmkaron jəqo kamfaizinə krediton bəştə odəmon dodən. Əsil zəhmətkəşon isə bə çəvon istismari məruz mandedən.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments