Az. R-ədə de korona pandemiya mubarizə boçi effekt dodəni

taleshi radio 29 views
Bə orəxnə ruji məlumati əsasən Azərbaycanə Respublikadə bə korona virusi mubtəlo bıə odəmon miğdar 1 həzo 400 nəfər bıə, 32 nəfəri isə ım mərəziku ıştə jimon çe dasto doəşe

Vəziron Kabineti tono Operativə Ğərorqohi bə “Musavat.com” sayti doə məlumatiku oşko bedə ki, tosə ısət keşvərədə korona noxəşi bə 316 həzo  500 kəsi sirayət kardəşe, çəvonədə 285 həzo nəfər mualicə bə, şifo peydo kardəşe, 4 həzo 461 nəfər bə rəhmət şə. Haliyədə 27 həzo nəfər ım mərəzinə noxəşin heste.

Hokumət bə əhali bepulə vaksin je kompaniyan bardedə. “Qafqaz.info” bə Operativə Ğərorqohi  apteli 29-minə ruji doə məlumati istinadən tosə ısət bə əhali təğribən 1 milyon 500 həzo doza peyvənd jəşone ki, çəvonədə 960 həzo iminə , 511 həzo dıminə mərhələ vaksinon bıən.

Bə Səhiyyə Vəzarəti və TƏBİB təşkilati icra kardə anədə tədbiron əks , korona pandemiya osanqedəni, hətto peyvənd qıniə odəmonədə marde faktonən daima bə miyon omedə. Əqər peyvəndi bə nav pasienton  muayinə bedənbu, bəs əvon peşo boçi vəfot kardedən? De ım problemi əlağədar tibb elmon doktor Adil Ğeybulla izah kardəşe ki, jıqo vəziyyət əvoni vey norohət kardedə, çunki bə əhali umumi miğdari nisbətən korona virusiku mardə odəmon miğdarədə çəmə keşvər dınyoədə navonə vıronədəy. Tibbi muəssisə rəhbəron arədə həbs və diqər tədbiron dəvunieən de ım fakti anqıle. Odəmonku bə mərizxonəon etibo kam bıe səbəb bedə ki, əvon kədə de ıştənimualicə məşğul bedən, ımən bə jıqo faciəon vardedə bekardedə. Professor Ğeybulla ımən votəşe ki, vaksin je bəpeş 1 manq nimi  muddətədə orqanizmədə immunitet bə əməl olmedə. Sıftə qımon hestbe ki, immunitet 80% -i həcmədə bəbe, ısət məlum bedə ki, ım 50% -i əhatə bəkarde. Bı səbəbən vaksin je, əhali tamamən koronaku xilas karde ro zəmonət dodəni.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments