Beynəlxalğə Godsi ruj

taleshi radio 24 views
Mubarəkə Rəməzonə manqi orəxnə cımmə de İslami İnğilabi bani Ayətullah Xomeyni təşəbbusi İslami dınyoədə de “Ğodsi ruj” nomi bənə həmə mısılmonon vəhdət və bə zulmi etirazə ruji ğeyd bedə

Imsorən ım ruj har sori ğəzinə çe İroni və həniən co keşvəron şəhər və məntəğəonədə de əzəməti ğeyd kardeşone. De koronavirusi əlağədar bə kutləvi izidihaminə tədbiron kali məhdudiyyəton mevcud bıe səbəbiku kuçə və xiyabanonədə Ğudsi, həmən Fələstini xalği azadiə mubarizə dastəkə aksiya tərənnum kardə xeyli proqramon numayiş kardəşone.

Bə Maide.az sayti doə xəbə əsasən ımsornə tədbiron, əsasən de “Ğodsi azadi neze” şuari muşayət bıə.

Jıqo tədbironədə  Bəhreynədən dəvuniəşone. Im aksiya iştirakkaron Fələstini pərçəm , Ğodsi şəkilon numayiş kardəşone, Ğudsi, həmən Fələsini həmə zəminon ozodi tələbon bə nav doəşone, bə sionistə rejimi və Amerika siyasəti etirazə şuaron vanqqir kardəşone.

Çe İbə Milləton Təşkilati sər katibi sıxanəvot Stefan Dujarric`i votəşe ki, beynəlxalğə cəmiyyət bə fələstini xalği huğuğon riayət karde vacib zınedə,  hiç vaxt de Ğodsi statusi və 1967-minə sori marzon əvəz karde cəhdon rozi nibəbe.

Eastnews.org saytiən xəbə doəşe ki, Livani Hizbullah hərəkati sədri muavin Şeyx Naim Ğasim de Umumdınyoə Ğodsi ruji munasibəti votəşe ki, ım Ruji ğeyd karde, dınyo miğyasədə bo islami umməti muhummə əhəmiyyət hestışe və kali ərəb devləton de Təl-Əvivi rabitə onoe, çəvon ım  rejimi əmniyyəti təmin karde roədə şodoə ocizanə qıley qəme.

Bı ğıymətinə rujədə Fələstinədə 10 həzo odəmi cımmə nomojədə pişnomoj iğtida kardəşone.

Rusiya siyasətmədaron və dini rəsmi şəxson ki, bı keşvərədə 30 milyon mısılmonə umməti əhatə kardedə, bə “Ğodsi ruj”i munasibətədə mısılmonon vəhdəti zərurət ğeyd kardəşone. Bə İRNA musahibədə Ğodsi Mudafiə Mərkəzi sədr Serqey Baburin, Rusiya Mısılmonə ruhaniyyəti sədri muavin Eldar Həzrət Ələddinov, Rusiya Muftiyyəti rəhbəri muavin Revşən Abyanov, həmonə təşkilati rəsmi numayəndə Dəmir Muhəddinovi izhar kardəşone ki, Fələstini mısılmonon azadi zəruri qıley məsələy, Ğudsi bə sionist rejimi işğali ji dənoe iqlə bo mısılmonon ne, bo həmə bəşəriyyəti qıley təhğire, Ğuds çe ilahi peyğəmbəron dıli jə  muğəddəsə vırəy,  “Ğodsi ruj” ədalət və həxi çe nohəxi və nodurustəti , ruşinəti çe zılmonti səpe ğalibiyyəti ruje.

Rusiya Muftiyyəti Şura uzv Ənvər Rəməzonov`i əlavə kardəşe ki, ımruj Fələstini problem çe dınyo ictimaiyyəti qiğğətədəy, çey əksəriyyət bə Fələstini xalği ədalətinə mubarizə tərəfdar beşedə. Həmən votəşe: -“Ğudse Şərifi” mışğıl dınyo miğyasədə çe islami umməti ən yolə mışğıle. Çanədə ki, ım problem həll bıə ni, əmə ıştə mubarizə dəvom bəkardemon, hiç vaxt ey çe yodo benıbəkamon, ta ki əv de ədoləti həll nıbo”.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio. 

Add Comments