Az.R-ədə bekorəti əsasə səbəbon

taleshi radio 29 views
Bə Boku hokuməti doə rəsmiə məlumati istinadən de pandemiya əlağədar keşvərədə bekorəti çe 4,8%-ku bə 7,2% ros bıə. İmən orəxnə 18 sorədə hokuməti bekorəti həxədə elan kardə ən barzə rəğəme

Əmo iğtisadşunason hokuməti doə bə jıqo məlumaton anəhoyən bovə kardedənin. Məlume ki, bə “Məşğuləti həxədə ğanun”i  qorə baxşə zəminış bıə divojon, əlavə mənzilə sahəş bıə şəhərıjon beko hisob bedənin. Imən bey səbəb bedə ki, hokumət jıqo odəmon de koy təmin bıə əhali restə daxil kardedə. Əvonən keşvərədə de koy təmin bıə 5 milyon əhali 35%-i təşkil kardedən. Co qıley kateqoriya kədarə jenonin ki, çəvon miğdar 650 həzoey, hokumət əvoniən bə bekorə əhali restə aid kardedəni.

Keşvərədə bekorəti ziyod kardə səbəbono qıleyən iğtisadiyyati əsasən paytaxti əraziədə cəm beyədəy. “Sputnik Azərbaycan” xəbə dodə ki, 2020-minə sori məmləkətədə tojə muəssisə və təşkilaton 88% Boku və Abşeron iğtisadi rayonədə onoə bıə. Ekspert Rəşad Həsənov votedə ki, de pandemiya əlağədar bekorəti ziyod bıe çəş kardə hadisəy. Hokumət 7%  bıvotoən, realədə bekorəti rəğəm minimum 15-20%-e. Çunki epidemiya nəticədə iaşə muəssisəon, şodmonə sarayon dəbastışone. Bə muəssisəonədə ko kardə xeyli odəmon beko mandin. Həsənov bekorəti vəy se roədə pensiya sinni  saru eğandeyən vacib hisob kardedə. Çey fikir jıqoe ki, qirəm pensiya sinn bə 60 eğandə bıbo, ımən təğribən 600 həzo koə vırə tey bəkarde. Əv ımən ğeyd kardəşe ki, de bekorəti mubarizə barde roədə ən effektiv vasitə iğtisadiyyati inkişaf kardovnie, istehsal bıə məhsuli ixraci təşkil kardeye. Haliyədə Azərbaycani ixraci 90% natə sahə emal məhsulonin ki, bı sahədən cəmi 30 həzo odəm ko kardedə. Eksperti həmən izah kardəşe ki, respublika təhsil sistem bə muasirə devri tələbon cəvob doə  kadr hozo karde zınedəni. Zehni inkişafi səviyyə nişon doə keyfiyyətono qıleyən patente. Bı sahədən Azərbaycan dınyoədə ən jinə məğamonədə mandedə.

İbrimi Zahiorəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio. 

Add Comments