Qəncə sabiğ icra sərdar Vəliyev bəpe çe tibbi ekspertizaku dəvardo

taleshi radio 29 views
Yunis Səfərov və həniən 11 nəfəri muhakimə prosesədə tojə istiğamət bə miyon omə. Boku Qonə Cinayəton Məhkəmə ki, ım muhakimə bardedə bə ğəror omə ki, çe zərərdidə, Qəncə icra hakimiyyəti sabiğ sərdar Elmar Vəliyevi psixi vəziyyəti barədə bəpe ekspertiza dəvuniə bıbo

Bı barədə muttəhim Cəfər Zalovi vəkil İlqar Rustəmovi vəsadət ros kardəşe, məhkəmə kolleqiyan çey ım iddia təmin karədışe. Prokurori bımi etiraz kardəşni. Demiən, tosə ekspertiza nəticə məlum bıe, məhkəmə proses bə təxir eğandəşone. Məhkəmə istintağən sənibəton dəvardənin bəbe. Muttəhimono qıley – Firudin Zeynalov bənə bə beədalətinə istintaği etirazi, 45 rujbe ki, ənəhardə aksiya dəvunidəbe. Eyən ım ğərori bə peş, ıştə aksiyaku dast kəşəşe.

Yunis Səfərovi vəkil Bəxtiyar Hacıyevi bo “Yeni Musavat”i qəp jəşe ki, məhkəmə qardışədə vəkilon Elmar Vəliyevi bənə zərərdidə parseş karde zərurəti tələb kardeədə vəynə tərəf bəmə votedəbe ki, çey ağıl sədəş ni. Əmənən votedəbimon ki, əqər ım jıqoeybu, jəqo ey bəştə vəkili etibarnomə çoko doəşe. Qirəm ekspertiza çey psixi vəziyyəti normal bızıno, bəvədə əv bəpe bə məhkəmə bo, çəmə bey xeyli parsonmon heste. İyo çanədə cıvonon tale həll bedə. Əvon de 18 soriku tosə 20 sori zindonə cəzo təhdid bedən. Vəliyevi məhkəmədə iştirak vey çiyon səpe oj karde bəzıne. Be bəzıne ki, muhakimə qardış 180 dərəcə əvəz bıbo.

Ağcabədi Rayon Məhkəmə Mısılmonon İbemonə Hərəkati uzv Vuqar Hacıyevi həbsi barədə hukm doəşe. Cey ailə uzvon və duston votedən ki, məhkəmə təsdığ kardə ittiham şər və bıhtono ibarəte, hokuməti bə Hacıyevi dini fəaliyyəti qorə bey divon qəte pidəşe. Im xəbə Meydan TV pevolo kardəşe. Vəkil Bəhruz Bayramonviən ım fakt təsdığ kardəşe, votəşe ki, bı rujonədə de Vuqar Hacıyevi mudafiə məşğul bəbe.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.       

Add Comments