Boku hokuməti bə vəyə məclison dəvunie icazə doəşe.

taleshi radio 31 views
Azərbaycanə Respublika Vəziron Kabineti keşvəri əraziədə iyulə manqi 1-minə rujiku vəyə, vəyu hoştə, təvəlludə ruji ğeyd kardə mərasimon dəvunie, de bə muəyyən məhdudiyyəton əməl karde şərti, icazə doəşe.

Həmonə şərton ımonin:

 - Bə vəyə oməkəson miğdar bəpe 150 nəfərisən vey nıbo;

 - 18 sinnisən vey bıə odəmon bəpe kovidə pasport təğdim bıkon, bəştə qəvi maska dəğəton;

 -  vəyə barədə mufəssəl məlumati bəpe muvafiğ saytədə ğeyd bıkardi, əks holədə həmonə vəyə ğeyri-ğanuni hisob bəkarden;

 -  vəyə soyb bəpe de şodmonə sarayi xıvandi muştərəkə muğavilə dəbasto;

 - Daxili Koon Vəzarəti, Ğida Əmniyyəti Aqentiyyəti, Devlətə Verqi Xidməti təşkil kardə monitorinqə qrupon ım ğaydəon səpe nəzarəti bə jimon dəbəvordonen, ğaydəon darıştə fiziki şəxson 200 mənotiku tosə 400 mənot, vəzifədarə şəxson 4 həzoku tosə 5 həzo mənot, və ya tosə 1 manqi zindonə cəzo, huğuği şəxson 5 həzoku tosə 10 həzo mənot cərimə karde nəzərədə qətə bıə.

Daxili Koon Vəzarəti de ictimaiyyəti əlağə şebə rəis Elşad Huseynovi məlumat doəşe ki, şodmonə tədbiri təşkiləkəon , yəni vəyə və vəyə dəvardə muəssisə xıvandon bəpe bə məhdudiyyəton əməl karde barədə bəştə səpe nıvıştəyə təəhud peqəton. Im təəhudi icra nıbe holədə əvon bə məsuliyyət cəlb bəben.

Hokuməti ım ğərar cəmiyyətədə bə muxtəlifə fikron səbəb bıə. Muxalifə eksperton bey bənə bə vəyə icazə nıdoə ğərori qıymət doəşone, həmən ğeyd kardəşone ki, ım bo rışvə qırd karde ro bo polisi və diqər səlahiyyətinə vəzifədaron vərzinə imkan bə əməl bəvarde. Hokuməti təfəfdaron isə ım ğərorşon bəqəm kardə. Deputat Fazil Mustafa votəşe ki, diən bıbo hokuməti axır ki, jıqo ğəror doşe. Im ğəror bə tamtərağinə vəyə ne, bə 150 nəfərinə soyə vəyə karde icazə dodə, ımən bə xalği mənafe muvafiğe. Muğənni Əli Miriyev, Ədalət Şukurov, Murad Arif bə Meydan TV parsi cəvobədə bə hokuməti ım ğərori tərəfdar beşən.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

Add Comments