Boku hokumət bə cərimə siyasəti rəvoc dodə.

taleshi radio 13 views
Az.R parlamenti bə Mulki Prossesual Məcəllə əvəzon barədə layihə iminə handemonış dəvuniə. Qirəm ım əvəzon tam ğıvvə bısəno, (yəğin ki, əv jıqoən bəbe), bəvədə məhkəmə rusumon 10 ğat ziyod bəkarden, hakimonən vəkilon de ğeyri-əsasinə vəsadət ros karde səbəbi tosə 500 mənot cərimə karde səlahiyyətədə bəben

Vəkilon Kolleqiya sədr Anar Bağırov, həmən  Şəhrıvandon Huğuğon İnstituti bə ım əvəzon etiraz kardəşone. Votəşone ki, ımon bə ədalətinə muhakimə prinsipon zidde. Deputat Fazil  Mustafa ım əvəzon absurd hisob kardəşe. Co qıley deputat Qənirə Paşayevan təklif kardəşe ki, cərimə məbləği və məhkəmə rusumon kam karde lozime ki, əhali arədə noroziəti bə əməl nıvardo. Deputat Əziz Ələkbərov və Zahid Oruciən ım əvəzon tənğid kardəşone, votəşone ki, məhkəmə aparatədə koəkon sosial vəziyyəti bə şəhrıvandon hisob çok karde səhvə əməle. Imi bəpe bə devləti budcə hisob bə səhmon eğandi.

Milli Məclisi sayti doə məlumatiku oşko bedə ki, ım təklifon çe prezidenti tərəfo doə bıə. Çe Mulki Prossesual Məcəllə 160 qılə maddədə əvəzon karde nəzərədə qətə bedə. Im rusum və cəriməon 50 faiz bə devlətə budcə daxil bəbe, əmandə 50% isə bə məhkəmə aparatədə koəkon maddi ehtiyacon sərf bəkarden. Imən hakimonku stimul bə əməl bəvarde ki, vəkilon rə-rə cərimə bıkardon. Layihə Parlamentədə 3 kərə muzakirə bənine. Qirəm ğəbul bıbo, bəvədə de prezidenti imza bə ğıvvə pebəşe. Im əvəzon 2-minə plenar muzakirə iyuli 1-ədə dəvardənine.

Ourcistoni hokumət isə ıştə şəhrıvandon cərimə xeyli hissə ləğv kardəşe. Bə Meydan TV doə xəbə əsasən, Sər Vəzir İrakli Qaribaşvili bəyon kardəşe ki, ce şəhrıvandon poədə mandə 76 milyon lari, yəni 24 milyon dollar cərimə pulon ləğvşon kardə. Im ğəror 245 həzo nəfər fiziki, 344 nəfər huğuği şəxsi əhatə bəkarde. Bənə Azərbaycani bə an ğədər təbii sərvəton malik qıley keşvəri hokuməti bəştə şəhrıvandon munasibətədə bardə sosial siyasət de Qurcistoni muğayisədə bənə ocizə , həmən beəmonə əməli bə nəzər omedə.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments