SOCAR-i çanədə ziyan kardəşe

taleshi radio 21 views
Azərbaycanə Respublika Devlətə Natə Şirkəti , yəni SOCAR-i bə 2020-minə sori dair ıştə hesabat elan kardəşe

Çe ım sənədiku məlum bedə ki, dəvardə sori şirkəti de ziyani ko kardəşe, çey məbləğ 1 milyard 700 milyon mənot bıə. Şirkəti de ictimaiyyəti əlağə idarə rəis İbrahim Əhmədovi  de “Turan” sayti musahibədə ım ziyani əsasə səbəb Kovid pandemiya bə beynəlxalğə natə vıjori jə qonə zərbədə vindəşe. Votəşe ki, dınyo navğədəmə natə şirkətonən ponə sor de ziyani bə sə jəşone. İqlə İbə Ştatonədə 200 qılə natə şirkəti ıştə  mufls bıe elan kardışe.

İğtisadşunas Ğubad İbadoğlu isə de Əhmədovi ım fikri rozi ni. Votəşe ki, Kovidə behrani nəticədə nati məzənnə saru eqınie ziyani səbəbono qıleye, əmo əsasə səbəb ni. Əsasə səbəb şirkəti rəhbəriyyəti bədxarciəti kardeədəy. Əv bəştə ım fikri bənə subuti dəvardə orəxnə 2 sori məsrəfi rəğəmon misal vardəşe. Məlum bıə ki, 2019-minə sori çe şirkəti sair əməliyyatə xarc 605 milyon mənot, 2020-minə sori isə 1 milyard 930 milyon mənot bıə. İbadoğlu həmən bə yod vardəşe ki, SOCAR-i xarcon təftiş karde lozime. De ım məğsədi Prezident Əliyevi hələ ımsori yanvarə manqi 23-ədə muvafiğ fərmanən doəşe. 6 manqi muddətədə ım təftişi nəticə həxədə bəpe bə devləti sərdari məlumat doə bıbo.  Im təftişi yekun çı cur bıbo, hokuməti SOCAR-i barədə ğərorən bə cur bəbe.

Milli Şura sədr Cəmil Həsənli ğeyd kardəşe ki, ım natə şirkəti umumi ğarz və maliyyə ehdədarion məbləğ bə 20 milyard 600 milyon dollari rəsə. Çimiən səbəb iqlə çe muəssisə rəhbəriyyəti bədxarciətiədə ni, həmən SOCAR-i bo hakim elita bə “duşoə zandəqo” peqardeədey. Isət İlham Əliyev əv bə budcə hisob xilas karde pidəşe. De ğazi , bərği, sutemoni ğıyməti ziyod karde roy ıştə kolhındə siyasəti qoni bə xalqi qiy nodə, de ım vasitə SOCAR-i ğarzon kompensasiya karde pidəşone.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments