Muğəddəsə Məhərrəmə manq bino bedə.

taleshi radio 18 views
Ğəfğazi Mısılmonon İdarə məlumat doəşe ki, avğustə manqi 10-miə ruji məhərrəmə manq bino bedə, avğusti 19 isə Aşura ruje.

İslami aləmədə Məhərrəmə manqi məxsusi vırə hestışe. Adəm Peyğəmbəri ofəye, İbrahim Peyğəmbəri bə dınyo ome, Musa Peyğəmbəri jəhudion çe Misiri fironi canqiku xilas karde ım manqədə vağeə bıə. Ehtimol heste ki, Ğıyoməti ruji ittifoğən bı manqədə ebəqıne. Məhərrəm aşişəti manqe, bı manqədə canq karde, xun eğande ğədəğəne. Hiç şubhə ni ki, ım manqi əsasə tarixiə rujono qıleyən, Kərbəloədə Aşura hadisəy. Hicrəti 61-minə, de miladi təğvimi 680-minə sori məhərrəmə manqi Kərbəlo daştədə eqınə ittifoğ, islami peyğəmbər (s.ə.v.s.) nəvə, İmom Əli (ə) və Həzrəti Fatimə zoə İmom Huseyn (ə), çey ailə uzvon və həmməsləkon bə şəhadət rəse çe ım manqi əsasə tarixiə hadisono qıleye.

Kərbəloədə vağeə bıə ım faciə iqlə odəmkışte nıbe, ım islami dini idealon muhafizə, bə həmonə idealon çe hakimiyyəti tərəfo polmol  karde imkan nıdoe ro dinc qıley etiraz bıe.  Im hadisə islami dınyoədə yolə əks-sədo doşe, bə nohəxi, zulmi və zulmkari əleyh qıley etirazə hərəkati bino noşe, həmonə hərəkat ısətən dəvom kardedə. Dınyo mısılmonə umməti numayəndəon har sor Aşura ruji de əzəməti ğeyd kardedən, bə Kərbəlo ziyarət omedən. Haliyədə Ərbəini ziyarətədə iştirak dınyo miğyasədə mislış nıbə mehtəşəmə hərəkate. Kovidə behrani navonə soronədə dınyo har keşvəronku bə ım ziyarət omə zəvvaron miğdar 20-25 milyon nəfər bedəbe.

Azərbaycani xalğən ıştə tarixi dırozi həmişə Əhli Beyt (ə) aşığ bıə, bənə çey məktəbi dəvomkari ıştənş nişon doə. Həm Şura hokuməti ateizmə siyasəti vaxti, həmən ısətnə Az.R hokuməti bardə antişiə fəaliyyəti şəraitədə Azərbaycani xalğ həmişə bəştə şiə əğidə sadiğ mandə, Əhli beyt (ə) məktəbi molyəton həmişə barz qətəşe. “Sputnik Azərbaycan” sayti muxbir Bokuədə bə çand qılə sodmonə sarayon şə, əyo məhərrəmə manqədə vəyə və şodmonə tədbiron dəvunie imkani barədə parseş dəvuniəşe.

“Nazlı” şodmonə sarayiku bey votəşone ki, çəvon mudir dindarə odəme, məhərrəmə manqədə vəyə və şodmonə tədbiron dəvunie fikriku diəroy. “Qiləvar”iku cəvob doəşone ki, tosə ısət bəvon vəyə dəvunie ro cəmi 1 qılə muraciət daxıl bıə. “İnci” sarayədə votəşone ki, hələ ki, Məhərrəmə manqədə vəyə karde barədə bəvon muraciət kardəkəs bıə ni, hətto muraciət bıkonən, ım manqədə çəvon muəssisə ko nibəkarde.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments